Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser

Valg til formandskabet for Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser

I forbindelse med den nye beskikkelsesperiode 2018-2022 skal der vælges nyt formandskab til Censorkorpset for De Erhvervsøkonomiske Universitetsuddannelser.

Jf. eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelserne, bekendtgørelse nr. 1062 af 30.6.2016, § 51, stk. 1, vælges formandskabet af og blandt censorerne. Det hidtidige formandskab afholder valget.

Alle interesserede kandidater opfordres til at stille op. Der anvendes dette skema i forbindelse med opstillingen. Det udfyldte skema sendes sammen med et foto til censorsekretariatet (sekretariat@censorerne.dk) senest 16.3.2018 kl. 12.00.

Valghandlingen løber fra 16.-23.3.2018 og foregår elektronisk. Stemmeafgivningen er anonym.

Valgregler for Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

 1. Ved begyndelsen af en ny beskikkelsesperiode skal der vælges et nyt formandskab.
 2. Formandskabet består af en formand og fem næstformænd. Blandt og af de censorer, der er beskikket til censorkorpset for den pågældende periode, vælges en person til hver af følgende poster:
  • Censorformand
  • Censornæstformand og kontaktcensor for Aalborg Universitet
  • Censornæstformand og kontaktcensor for Aarhus Universitet
  • Censornæstformand og kontaktcensor for Copenhagen Business School
  • Censornæstformand og kontaktcensor for Roskilde Universitet
  • Censornæstformand og kontaktcensor for Syddansk Universitet
 3. Hver censor kan opstille til én af posterne i formandskabet.
 4. Er der kun opstillet én kandidat til en post, vælges denne ved fredsvalg.
 5. Er der opstillet flere kandidater til en post, afholdes der valg for den givne post.
 6. Valghandlingen gennemføres elektronisk over en 7-dages periode efter opstillingsfristen.
 7. Valget afgøres ved simpelt flertal for hver af de poster, der afholdes valg til.
 8. I det tilfælde at der til en eller flere poster ikke opstilles kandidater sikrer det afgående formandskab, at der som minimum udpeges en formand og en næstformand. Formand og næstformand for det nye formandskab kan herefter rekruttere næstformænd til de poster, der ikke er besat efter opstillingsfristens udløb.
 9. Den valgte formand underretter via censorsekretariatet respektive censorkorps, institutioner og ministeriet om valget.