Valg til formandskabet for Censorkorpset for HD-uddannelserne

I forbindelse med den nye beskikkelsesperiode 2018-2022 skal der vælges nyt formandskab til Censorkorpset for HD-uddannelser. Jf. eksamensbekendtgørelsen for de erhvervsrettede videregående uddannelser, bekendtgørelse nr. 1500 af 2.12.2016, § 27, stk. 1, vælger censorerne for en 4-årig periode en censorformand og en eller flere næstformænd. Det hidtidige censorformandskab afholder valget.

Censornæstformandsposterne for HD-linjerne varetages af to censornæstformænd, hvoraf den ene udpeges af den valgte censorformand til censornæstformand/kontaktcensor for HD 1.-del, jf. også HD-bekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 774 af 12.6.2018, § 10.

Opstilling

Alle interesserede kandidater opfordres til at stille op. Der anvendes dette skema i forbindelse med opstillingen. Det udfyldte skema sendes sammen med et foto til censorsekretariatet (sekretariat@censorerne.dk) senest 15.8.2018 kl. 12.00.

Valghandlingen løber fra 17.-27.8.2018 og foregår elektronisk. Stemmafgivningen er anonym.

Valgregler for Censorkorpset HD-uddannelserne

  1. Ved begyndelsen af en ny beskikkelsesperiode skal der vælges et nyt formandskab.
  2. Formandskabet består af en formand og to næstformænd. Blandt og af de censorer, der er beskikket til censorkorpset for den pågældende periode, vælges en person til hver af følgende poster: a. Censorformand b. To censornæstformænd, hvoraf den ene udpeges af den valgte censorformand som censornæstformand/kontaktcensor for HD 1.-del.
  3. Hver censor kan opstille til enten censorformandsposten eller en af censornæstformandsposterne i formandskabet.
  4. Er der kun opstillet én kandidat til en post, vælges denne ved fredsvalg.
  5. Er der opstillet flere kandidater til en post, afholdes der valg for den givne post.
  6. Valghandlingen gennemføres i SurveyXact over en 10-dages periode efter en opstillingsperiode på min. 10 dage efter endelig beskikkelsesmeddelelse er fremsendt fra ministeriet.
  7. Valget afgøres ved simpelt flertal for hver af de poster, der afholdes valg til. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. a. De to kandidater til censornæstformandsposterne med flest stemmer vælges som censornæstformænd.
  8. I det tilfælde at der til en eller flere poster ikke opstilles kandidater, sikrer det afgående formandskab, at der som minimum udpeges en censorformand og en censornæstformand. Formand og næstformand for det nye formandskab kan herefter rekruttere en næstformand til den post, der ikke er besat efter opstillingsfristens udløb.
  9. Den valgte censorformand underretter via censorsekretariatet respektive censorkorps, institutioner og ministeriet om valget.