Information om Censor IT

Baggrund

Baggrunden for indførelsen var dels en opdatering af den tidligere censordatabase, dels muligheden for fuldt at leve op til bekendtgørelsernes bestemmelser om, at opgaverne til censur blandt censorerne i censorkorpsene fordeles af censorformandskabet i samråd med universitetet.

Systemet sikrer en bredere anvendelse af censorkorpsenes medlemmer under iagttagelse af bekendtgørelsernes bestemmelser. Ud fra systemets rutiner vil censor til en given eksamen blive udvalgt efter en række kriterier, herunder fag, mængden af censuropgaver, tid siden censor og eksaminator har bedømt sammen sidst, ansættelse ved institution mv., jf. information om forespørgsels- og allokeringsrutinen.

Dette vil bl.a. betyde, at censorer, der tidligere har haft mange opgaver fremover forventeligt vil få færre opgaver, mens censorer med få opgaver vil få flere. Nye censorer i korpset vil dermed også i højere grad blive sikret adgang til censuropgaver, end det har været tilfældet tidligere.

Systemets formelle status

Systemets udpegningsrutiner følger bekendtgørelsernes bestemmelser og svarer derfor til censorformandskabets udpegning. Tilsidesættelse af udpegning via Censor IT vil derfor være et brud på bekendtgørelsernes bestemmelser. Det er derfor vigtigt, at censorer efter 1.2.2014 kun påtager sig censuropgaver, der er formidlet gennem Censor IT.

Kontakt- og ansættelsesoplysninger samt relevant information

Indførelsen af systemet betyder også, at censorerne fremover selv har ansvaret for at vedligeholde kontaktoplysninger i systemet vedr. mail, telefon og evt. ansættelsesforhold på institutionerne.

Ligeledes skal man udfylde en kort præsentation af baggrund og særlige kompetencefelter, samt ­– under arbejdsområder – hvis man er ansat i en virksomhed. Det sidste er vigtigt af hensyn til evt. fortrolighedsklausuler i de studerendes eksamensopgaver, fx kandidat- og masterafhandlinger og lignende, habilitetsforhold og lignende.

Systemet anvender mail i forbindelse med allokering. En forkert mailadresse vil derfor medføre, at man ikke modtager censuropgaver og information fra formandskaberne og sekretariatet. Samtidig vil der fremover kun være mulighed for at angive én mailadresse, og vi anbefaler, at man angiver den adresse, som man benytter hyppigst.

Det er endvidere vigtigt, at man vedligeholder oplysninger om evt. ansættelse på en af uddannelsesinstitutionerne. Det er ikke tilladt at censurere på en institution, hvis man samtidig er i et ansættelsesforhold på denne institution. Det gælder både fastansatte, timelærere, eksterne lektorer, adjungerede professorer mv. Undtaget er enkeltstående foredrag og lignende, som ikke betragtes som et ansættelsesforhold uanset om man modtager betaling for sin medvirken eller ej.

Censorrapporter

Censorrapporterne (også kaldet censorindberetninger) vil være digitaliseret for alle prøver, der er bestilt gennem Censor IT. Efter eksamen udfyldes censorrapporten via systemet, hvilket vil lette dels udfyldningen af indberetningen, dels distributionen til universiteterne, formandskaberne og censorsekretariatet, dels facilitere en mere systematisk indsamling af data vedr. censorernes observationer i forbindelse med censuropgaverne.

I overgangsfasen frem til 1.2.2014 vil det kun være censuropgaver formidlet gennem Censor IT, der indberettes elektronisk. Censuropgaver planlagt efter hidtidig praksis vil fortsat skulle indberettes på blanketter.

Tværgående censur

Indførelsen af Censor IT betyder også, at den tværgående censur vil ændre form og fremover i højere grad vil være et redskab til målrettede undersøgelser af specifikke temaer på tværs af institutioner. Der vil senere blive informeret nærmere om denne ændring.