Nyheder og meddelelser

Nyhedsbreve og information fra formandskaberne

Evaluering af karakterskalaen

Regeringen nedsat en arbejdsgruppe til evaluering af 7-trins-skalaen. Evalueringen følger op på den foregående evaluering af skalaen og den politiske debat om skalaens opbygning og anvendelse.

Den første delrapport - en analyse af karaktergivningen på alle niveauer af uddannelsessystemet - er udkommet og giver indblik i anvendelsen af karakterskalaen.

Find rapporten her.

Ny HD-bekendtgørelse træder i kraft 1.8.2018

HD-bekendtgørelsen er blevet revideret, og en ny bekendtgørelse for HD-uddannelsen træder i kraft 1. august 2018.

Universiteterne har samarbejdet tæt med ministeriet om at modernisere HD-bekendtgørelsen, således så det nu bl.a. er muligt at udbyde en HD 2.-delsuddannelse uden specialisering.

Der er også ændret i bestemmelsen vedr. censorformandskabet, idet der ikke længere kræves en censornæstformand for hver specialisering, men fremover alene er krav om en censorformand og én eller flere censornæstformænd, dog skal der udpeges en censornæstformand for HD 1.-del.

Gældende bekendtgørelser kan som altid findes under menupunktet: Bekendtgørelser og regler.


Nyhedsbreve

Nyhedsbreve udsendes til alle censorer 3-4 gange årligt. Nyhedsbrevene kan også læses her på hjemmesiden.

Information for non EU residents / til ikke-EU borgere (external examiners / censorer)

(Information in Danish below the English text)

Important information to non-EU/EEA external examiners holding a residence- and work permit to work at a specific university, company etc. in Denmark

You cannot work as an external examiner before having obtained a permit for sideline employment for this specific job. If you work as an external examiner without holding a permit for  sideline employment for this position, it is considered as illegal work, and both you and the educational institution can be subject to a fine.

Note that you have to submit an application for a permit for sideline employment for every job as an external examiner. Applications are to be submitted to the Danish Agency for International Recruitment and Integration (SIRI). The processing time can be up to one month from the date SIRI receives a fully completed application, so you have to apply in due time. There is no fee for submitting the application for sideline employment. 

Please be aware that you need to contact the institution, where you are to work as an external examiner before submitting the application for sideline employment to SIRI, as the institution is part of the application process, so you need to contact them for further details.

You can find more information on permit to sideline employment on New to Denmark https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/Sideline_employment.htm 


Vigtig information til dig, som er udlænding med en stedfæstet opholds- og arbejdstilladelse i Danmark, dvs. en arbejdstilladelse til at arbejde for én bestemt arbejdsgiver fx som forsker på et universitet eller ansat i en virksomhed.

Du må ikke arbejde som censor (eller anden form for arbejde) hos en anden arbejdsgiver, fx et andet universitet, før du har opnået en arbejdstilladelse til bibeskæftigelse. Hvis du arbejder som censor uden at have tilladelse til bibeskæftigelse, er der tale om ulovligt arbejde, hvilket både du og den anden arbejdsgiver kan straffes for med minimum en bøde.

Tilladelse til bibeskæftigelse skal søges for hver enkelt censuropgave, og ansøgning skal indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Sagsbehandlingstiden kan være op til  en måned, hvorfor  du skal søge i god tid, inden du skal være censor. SIRI opkræver ikke gebyr for denne tillladelse.

Bemærk at du skal kontakte den uddannelsesinstitution, hvor du skal være censor, da denne er part i ansøgningen, hvorfor du skal kontakte dem for nærmere oplysninger om ansøgningsprocessen.

Du kan finde information om arbejdstilladelse til bibeskæftigelse på Ny i Danmarks hjemmeside: https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/arbejde/Bibeskaeftigelse.htm