God censorskik / Best practice

(English version below)

God censorskik er grundlaget for censorernes virke og skal ses som en forlængelse af principperne om god forvaltningsskik. Censorerne skal altid efterleve både god forvaltningsskik og God censorskik.

Censor skal overordnet sikre, at der gennem eksaminationen sker en dokumentation af eksaminandernes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder bl.a. sikre, at

 • prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen
 • eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse
 • prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler

 Derudover omfatter censors funktioner i forbindelse med eksamen at

 • fungere som det offentliges repræsentant under eksamen
 • sikre eksaminandernes retssikkerhed
 • sikre korrekt karaktergivning ved eventuelle bedømmelsesdifferencer mellem eksaminator og censor

HABILITET

Forud for eksaminationen, og i øvrigt tidligst muligt i den indledende kontakt med universitetet skal censor være opmærksom på sine habilitetsforhold, og ved mindste tvivl afstå fra at påtage sig eksamination og prøve.

Det er til enhver tid censors ansvar, at habilitetsforholdene er i orden, herunder at man ikke censurerer på en institution, hvor man samtidigt har et ansættelsesforhold* (se nederst for en definition af dette). Alle censorer skal løbende vedligeholde deres ansættelsesforhold i Censor IT.

Det er vigtigt at forholde sig kritisk til, om man har tæt tilknytning til en konkurrerende virksomhed i forbindelse med opgaver, der indeholder forretningskritisk information. I disse tilfælde skal man snarest muligt meddele dette til universitetet samt censorsekretariatet og hurtigst muligt afstå fra censuropgaven.

EKSAMINATION

Det er under eksaminationen vigtigt at udøve god censorskik, hvilket bl.a. indebærer korrekt, neutral adfærd, nærvær og opmærksomhed samt sikring af, at eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, så eksaminandens særlige situation (nervøsitet o.l.) håndteres hensynsfuldt og professionelt.

Man skal være opmærksom på eksaminandernes sensitivitet både under eksamination, under karaktergivning samt efter afslutning heraf. Kort sagt skal der skabes en god og tryg stemning, så eksaminanden får de bedste forudsætninger for sine præstationer. I denne proces skal censor skal være opmærksom på både sit sproglige og på sit generelle personlige udtryk og i øvrigt udvise situationsbestemt adfærd.

Endvidere skal man sikre, at eksaminationstiderne overholdes.

DOKUMENTATION

Det er vigtigt at der tages notater i hele eksaminationsforløbet til dokumentation heraf.  Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

BEDØMMELSE

Censor sikrer kvalifikations- og procescheck ved at være opmærksom på, at der stilles relevante spørgsmål bredt i hele det aktuelle problemfelt, så der sikres eksaminanden en bedst mulig forventningsafstemning i forbindelse med den efterfølgende karaktergivning og feedback.

Spørgsmålene såvel som svarene herpå tjener således både som begrundelse og som dokumentation for karaktergivningen, specielt ved bedømmelse af præstationer med begrænset bonitet.

I bedømmelsen fokuseres grundlæggende på eksaminandens beherskelse af samspillet mellem fire forhold, nemlig:

 • Metode
 • Teori
 • Empiri
 • Praksis

Censor skal kende alle eksamensbestemmelser, herunder specielt de gældende eksamensbekendtgørelser, som umiddelbart er tilgængelige på www.censorerne.dk > Bekendtgørelser og regler

Derudover har censor to særlige værktøjer til disposition, nemlig:

 • Målbeskrivelsen (som er en del af de enkelte fags fagbeskrivelse)
 • Karakterbekendtgørelsen

Målbeskrivelsen formulerer i klartekst kravene til de enkelte dele af fagområdet, der i tilsvarende klartekst er formuleret i forbindelse med de enkelte karakterer på 7-trins karakterskalaen.  Universitetet skal stille målbeskrivelsen til rådighed for censor.

Karakterskalaen anvendes i vurderingsprocessen, hvor der tages udgangspunkt i højeste karakter, hvorefter karakterniveauet fastlægges efter opfyldelse af præstationerne som defineret i målbeskrivelse i sammenligning med kravene til de enkelte karakterer i karakterbekendtgørelsen.

Ved eventuelle uoverensstemmelser i bedømmelsen mellem eksaminator og censor skal censor sikre korrekt karaktergivning jf. karakterbekendtgørelserne. Censors bedømmelse kan være afgørende. Det skal dog i videst muligt omgang undgås at der opstår fastlåste situationer.

Efter meddelelse af karakteren er det vigtigt at censor deltager i tilbagemeldingen til eksaminanden af præstationsindtrykkene som en del af den læringsproces, der ligger heri.

 

*ANSÆTTELSE

Jf. ovenstående vedr. habilitet: For ansatte regnes fastansatte forskere, undervisere og administrative medarbejdere, timelærere, eksterne lektorer, adjungerede professorer eller lignende på universiteterne. Undtaget er enkeltstående foredrag og lignende, som ikke betragtes som et ansættelsesforhold uanset om man modtager betaling for sin medvirken eller ej.

Best practice

Best practice for external examiners (censors) is the basis of the external examiner's activities and must be seen as an extension of the principles of sound public administration practice. At all times external examiners must comply with both sound public administration practice and best practice for external examiners.

Overall, external examiners must ensure that students' capabilities are documented through the examination and also that the objectives of the programme are fulfilled. This includes ensuring that

 • Tests and content requirements are in line with qualification descriptions and other requirements laid down for the programme
 • Examinees get fair and equal treatment and that their performance is evaluated in a consistent way
 • Examinations are carried out in accordance with the rules in force

Furthermore the external examiner's duties at exams are to

 • Act as the representative of the authorities
 • Ensure examinees' civil rights
 • Ensure correct grading in case of differences between examiner and external examiner 

IMPARTIALITY

Prior to the examination and as early possible in their contact with the university, the external examiner must consider whether there might be any impartiality issues; if at all in doubt, the external examiner must refrain from accepting the task.

It is the external examiner's responsibility to ensure that there are no impartiality issues, including not acting as external examiner at a university where s/he has an employment relationship (see the definition of employment at the bottom of this page). All external examiners must keep their employment relationships updated in their Censor IT profile.

A critical eye is important when an external examiner is affiliated with a competing company in connection with assignments that may contain confidential material. Should this problem arise, the external examiner must contact the university and the Censorsekretariatet immediately and stand back from the assignment.

EXAMINATION

In the exam situation, it is important to demonstrate best practice for external examiners, which includes, among other things, correct and neutral behaviour, presence and involvement as well as ensuring that the exam is conducted correctly so that the particular situation, which students find themselves in (nerves etc.), is handled professionally and with consideration.

Be attentive to the sensitivity of the examinees during the examination, when announcing the grade as well as afterwards. In short, create a pleasant and safe atmosphere to provide the examinees with the best possible steppingstone for their performance. In this process the external examiner must be aware of his/her verbal as well as general personal expression and all in all, the external examiner must demonstrate situation-specific behaviour.

Furthermore, the external examiner is in charge of time management.   

DOCUMENTATION

Note-taking throughout the process is important for documentation purposes. Notes must be kept for at least 12 months – and if a complaint has been filed until the case has been closed even if it stretches beyond 12 months.

ASSESSMENT

The aim of the examination is to test qualifications. The external examiner must ensure that relevant questions covering the entire problem area are asked to safeguard the balance between the examinee's expectations and the grading and feedback.

The questions as well as the answers serve as argument for and documentation of the grading, particularly when assessing performances of limited quality.

The assessment should fundamentally focus on the examinee's command of the interaction between four aspects, viz.

 • Method
 • Theory
 • Empirical analysis
 • Practice

The external examiner must be familiar with all exam regulations, including in particular the Examination Order, which can be found at www.censorerne.dk > Bekendtgørelser og regler. Furthermore external examiners have two tools at their disposal, viz.

 • The learning objectives
 • The Grade Scale Order

The learning objectives formulates in plain text the requirements as regards the individual aspects of the course/subject, and the fulfilments are compared to the individual steps on the grade scale. The university must provide the external examiner with the qualification description.

The Grade Scale Order is used in the deliberation process taking point of departure in the top grade from where the grade average is determined according to the fulfilment of the performance as defined in the learning objectives compared to the requirements listed for the individual grades in the Grade Scale Order.

If the external examiner and the teacher disagree on the assessment, the external examiner must ensure correct grading, cf. the Grade Scale Order. The external examiner's assessment may be decisive. To the greatest possible extent deadlocks should be avoided.

After announcing the grade it is important that the external examiner takes part in the examinee feedback on the impression of their performance as an aspect of the learning process.

 

* EMPLOYMENT

Employment relationships include tenured researchers, teachers and administrative staff, temporary teachers, part-time lecturers, honorary (associate) professors and the like. Excepted are one-off talks etc., which are not considered employment relationships no matter whether payment is received or not.