Formandskabet 2018-2022 - HD

Valg til censorformandskabet for Censorkorpset for HD-uddannelserne 2018-2022

Formandskabet for Censorkorpset for HD-uddannelserne for perioden 1.9.2018-31.3.2022 er nu valgt. Fra censorsekretariatet ønskes de valgte tillykke med valget.

René la Cour Sell, der er valgt som censorformand, takker kandidaterne mange gange for deres interesse i formandskabsarbejdet og deres kandidaturer til posten som censornæstformænd.

I alt har 163 censorer deltaget, svarende til 42 %, 1 stemme var ikke afsluttet ved valgets afslutning og er dermed ikke gyldig. Der er afgivet 16 blanke stemmer og de øvrige har afgivet stemme på to kandidater.

Stemmerne fordeler sig som følger:

 

Kandidat Antal stemmer

Annette Bang Andersen

135

Christian Hørby Jensen

79

Mogens Brock

80

Blanke stemmer

16

Annette Bang Andersen og Mogens Brock er dermed genvalgt som censornæstformænd i Censorkorpset for HD-uddannelserne. 

Formandskabet vil på næste formandskabsmøde i efteråret 2018 fordele ansvaret for de enkelte HD-linjer mellem sig, herunder udpege en censornæstformand for HD 1. del, jf. HD-bekendtgørelsen.


Censorformand

Der var ved opstillingsfristens udløb kun opstillet én kandidat til censorformandsposten for Censorkorpset for HD-uddannelserne.

Jf. valgreglerne er René la Cour Sell dermed valgt til censorformand for Censorkorpset for HD-uddannelserne.

Kandidat: René la Cour Sell

Titel: Direktør
Alder: 55

Uddannelse: Cand.scient.soc.
Beskikket første gang: 2002, aftagercensor

Adresse: Jungsøvej 12, 4174 Jystrup
Mail: rene@lacoursell.dk
Telefon: 40582200

Begrundelse for opstilling

Det afgående HD-censorformandskab ønskede at HD og EØ-censorkorpset skulle have et tættere samarbejde. Det er sund fornuft og der er både faglige og væsentlige økonomiske fordele ved et tæt koordineret samarbejde, hvor formandskabssamarbejdet i praksis tænkes som et.

Som formand for EØ-censorkorpset vil jeg kunne sikre en god overgang til dette tættere samarbejde. I praksis forestiller jeg mig, at man reorganiserer censorformandskabets arbejde så betalingsuddannelser, altså både HD- og Master-programmerne, får mere og sammenhængende opmærksomhed. Både universiteterne og de to censorkorps kan spare væsentlige midler på mindre administration. Jeg er optaget af ordentlighed og gennemsigtighed.

Erfaring med organisatorisk arbejde

Til daglig er jeg direktør i Roskilde Kongrescenter. Har tidligere været direktør i Rådet for Sikker Trafik, Danmarks Naturfredningsforening og i den finansielle sektor (Danske Bank, BG Bank, GiroBank og SamPension).

Har været formand for EØ-censorkorpset i tre perioder, ligesom jeg sidder i en række bestyrelser, råd og nævn.

For at sikre en god overgang tillader jeg mig at anbefale, at censorerne vælger undertegnede til formand, Annette Bang Andersen og Mogens Brock til HD-næstformænd. Ved at sikre sammenfald i de to censorformandskaber kan vi træffe de nødvendige beslutninger for det videre samarbejde.


Censornæstformænd

Der er ved opstillingsfristens udløb opstillet tre kandidater til de to censornæstformandsposter for Censorkorpset for HD-uddannelserne. Der afholdes derfor valg jf. valgreglerne til censornæstformandsposterne.

Alle stemmeberettigede modtager en mail med et link til afstemningen. Der kan enten stemmes på to kandidater, eller der kan stemmes blankt.

Afstemningen løber fra 17.-27.8.2018 kl. 12.00.

Afstemningen er anonym.


Kandidat: Annette Bang Andersen

Titel: Planlægningschef
Alder: 59

Uddannelse: Cand.merc. og E*MBA
Beskikket første gang: 1993, aftagercensor

Adresse: Sankelmarksvej 35, 8600 Silkeborg
E-mail: bangannette@hotmail.com
Telefon: 21440246

Begrundelse for opstilling

Jeg genopstiller som censornæstformand for HD-censorkorpset, fordi jeg ønsker at arbejde for dels at øge samarbejdet mellem HD- og EØ-censorkorpsene dels at videreudvikle samarbejdet mellem censorerne og universiteterne yderligere.

De seneste år har censorformandskabet arbejdet med kvalitetsforbedring og -sikring af censorarbejdet. Fremadrettet vil jeg fokusere på, at HD-uddannelsen fastholder sin berettigede plads som en forskningsbaseret videreuddannelse gennem fastholdelse af et højt fagligt niveau.

Min erfaringsbase er mere end 20 års ansættelser i forskellige brancher i den private sektor på flere ledelsesniveauer samt 12 års ledelseserfaring fra den offentlige sundhedssektor.

Erfaring med organisatorisk arbejde

Jeg har været censor siden 1993 og været censornæstformand for HDO de seneste 12 år. Endvidere har jeg været censornæstformand for EØ de seneste 9 år.

Arbejdet med at udvikle censorarbejdet oplever jeg som udfordrende og spændende, idet et aktivt samspil mellem censorer og uddannelsesmiljø er med til at skabe udvikling i begge verdener. Og netop HD-uddannelsen har særligt behov for udvikling, hvilket jeg oplever, at et aktivt censorkorps kan bidrage til.

Endvidere er det vigtigt, at censorkorpset afspejler både de studerende og erhvervslivet, hvorfor det er nødvendigt, at der er aktive kvinder i såvel censorkorpset som censorformandskabet. 


KandidatChristian Hørby Jensen

Titel: CTO/Teknisk Chef hos Luffe Yachts
Alder: 53

Udannelse: E-MBA, HD(O)
Beskikket første gang: 2014, aftagercensor

Adresse: Ridefogedvej 3, Ågård, 6040 Egtved
E-mail: hoerby.jensen@post.tele.dk
Telefon: 30133787

Begrundelse for kandidatur

Vil med gensidig loyalitet, bidrage til optimalt samarbejde mellem kursusudbyderne, fagansvarlige og censorkorpset.

Som aftagercensor vurderer jeg, at kunne bringe begrundede forslag til justeringer og ændringer i studieplanerne. Med baggrund i nye ønsker fra arbejdsmarkedet og hensynet til det videre uddannelsesforløb samt de studerende.

Har +30 års erhvervserfaring, heraf +20 år som leder. Tilbyder sparring til censorkorpset vedr. bedømmelse, godt censorskab mm. Vil støtte censorformanden i det overordnede arbejde. 

Erfaring med organisatorisk arbejde

2017 - Bestyrelsesfmd. - Ågård Gravens Vandværk a.m.b.a.
2016 - Repræsentantskabsmedlem - Middelfart Sparekasse
2016 - Bestyrelsesmedl. - Ågård.Gravens Vandværk a.m.b.a.
2016 - Bestyrelsesmedlem - Venstre
2015 - Repræsentantskabsmedlem - FDM
2015 - Repræsentantskabsmedlem - EWii
2002-2003 - Bestyrelsesmedlem - Dansk Industri 


Kandidat: Mogens Brock

Titel: Rekrutteringskonsulent / Indehaver
Alder: 60

Udannelse: cand.merc.
Beskikket første gang: 1994, aftagercensor

Adresse: Spinkebjerg 31, 7400 Herning
E-mail: mbr@hrnavigator.dk
Telefon: 20719551

Begrundelse for kandidatur

Jeg er aftagercensor og arbejder med rekruttering og har derfor en ret god fornemmelse for, hvad virksomhederne har af forventninger til en HD'er.

Jeg mener censorinstitutionen er meget vigtig for at fastholde et højt kvalitetsniveau og for at skabe en ensartet vurdering landet over, men vigtigst en høj grad af relevans for aftagerne.

Jeg har desuden erfaring med ganske mange censoropgaver.

Jeg vil arbejde for en større koordinering mellem de enkelte studier og censorernes arbejdsvilkår ligger mig også meget på sinde.

Erfaring med organisatorisk arbejde

Jeg har været censornæstformand på HD-området i de forgange 4 år og er nu kontaktcensor til AAU.

Derudover har jeg arbejdet i mange forskellige organisatoriske udvalg samt været lobbyist og direktør i en interesseorganisation.