Funktionsbeskrivelser - Formandskabet for HD-uddannelserne


Censorformanden og censornæstformændene honoreres med med et fast antal timer pr. år, hertil kommer godtgørelse af transportudgifter i forbindelse med møder i formandskabet. Timenormerne framgår af funktionsbeskrivelserne.