Bedømmelse og vejledning for censorer

Følgende side og undersider indeholder den mest centrale vejledning om bedømmelse.

Vejledning for censorer i de erhvervsøkonomiske censorkorps for

  • Bachelor-, master- og kandidatuddannelserne
  • HD-uddannelserne

Hermed orienteres om en række generelle forhold omkring censoropgaven, funderet i de bekendtgørelsesfastlagte regler under Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser:

  • De erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser (universitetsområdet): Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser
  • HD-uddannelser (det erhvervsrettede område): Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser

Endvidere skal alle censorer være bekendt med og efterleve retningslinjerne fastlagt i Best Practice - God censorskik samt Det gode eksamensforløb.

De aktuelle udgaver af bekendtgørelserne og det øvrige regelgrundlag er samlet under Bekendtgørelser i venstremenuen.

Der gælder de samme regler på en lang række områder i de to eksamensbekendtgørelser, men der er fortsat forskelle mellem de to regelsæt.

Ændringsnoter i forhold til tidligere eksamensbekendtgørelser, udarbejdet af CBS, findes i linket Universiteterne  > CBS i venstremenuen.