Censorfordeling

Fordelingen af censorer til de enkelte eksaminer og prøver foretages af censor­formandskabet efter samråd med universiteterne. Uddannelsesministeriet ønsker bl.a. at forhindre, at der over tid dannes "faste bedømmerpar".

HD: På HD-området er forholdet behandlet således, at det skal sikres, medmindre særlige forhold gør sig gældende, at den samme censor og eksaminator ikke sammen må bedømme (foretage individuel gensidig censur) inden for en periode på to år ud over én eksamenstermin, ét semester eller et halvt år, dvs. hvis man har været censor sammen med eksaminator AA i sommerterminen 2012, så må man først virke sammen med AA på HD uddannelser i 2014. Censorer må ikke være ansat på den uddannelsesinstitution, hvor de skal virke som censorer.

Bachelor-, master- og kandidatuddannelserne: På dette område er specificeret, at det i videst muligt omfang skal undgås, at eksaminatorer varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur). Censorformandskaberne anbefaler censorerne, at der udvises tilbageholdenhed ved at foretage censur sammen med den samme vejleder i mange år i træk. Censorer må ikke være ansat ved det universitet eller fakultet hvor de skal virke som censorer, medmindre der er tale om en anden uddannelse / centralt fag, end det censoren forsker og underviser ved.

NB: Reglerne gælder også i tilfælde hvor man fungerer som vejleder.

Den konkrete fordeling af censorer foretages udelukkende ved hjælp af allokeringssystemet Censor IT, der sikrer at bekendtgørelserne overholdes. Vær dog stadig opmærksom på habilitetsforholdene. Det er den enkelte censors ansvar at registrere alle evt. ansættelser i systemet.