Eksamination af grupper

Grundlaget for bedømmelse er eksaminandens individuelle præstation.

Rammereglerne om gruppeprøver for bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne er samlet som følger i eksamensbekendtgørelsen for universitetsområdet:  

§4 Universitetet fastsætter ud fra faglige hensyn i studieordningen, om en prøve tilrettelægges som en individuel prøve eller som en gruppeprøve. Når en prøve tilrettelægges som en gruppeprøve, fastsætter universitetet samtidig, hvor mange studerende der højst kan deltage i den enkelte gruppeprøve, og om den studerende i stedet kan vælge en individuel prøve. Ved såvel en individuel prøve som en gruppeprøve skal der foretages en individuel bedømmelse af de studerendes præstationer og gives individuelle karakterer.

Stk. 2. Ved en mundtlig gruppeprøve skal den enkelte studerende eksamineres på en sådan måde, at det sikres, at der foretages en individuel bedømmelse af den studerendes præstation. Ved tilrettelæggelse af en mundtlig gruppeprøve skal universitetet sikre, at den tid, der er afsat til prøven, tilpasses antallet af studerende, der deltager i prøven.

Stk. 3. Ved en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan der kun gives en selvstændig karakter eller anden bedømmelse, hvis den enkelte studerendes bidrag kan konstateres. Universitetet fastsætter krav om individualisering i studieordningen.

Stk. 4. Når der ikke skal gives en selvstændig karakter eller anden bedømmelse for en skriftlig opgavebesvarelse, som er udarbejdet af flere studerende, kan opgavebesvarelsen indgå i bedømmelsen ved en efterfølgende mundtlig prøve.

Rammereglerne om gruppeprøver for HD-uddannelserne (som formuleret ovenfor på universitetsområdet) er placeret i § 10-11 i eksamensbekendtgørelsen for erhvervsrettede videregående uddannelser.

Individualiseringsproblematikken er koordineret i de enslydende fælles bestemmelser på de to områder.

KARAKTERGIVNING OG -MEDDELELSE VED EKSAMINATION AF GRUPPER:

Karakteren fastlægges for den enkelte eksaminand efter den enkeltes eksamination, og karakteren skrives i protokollen inden den næste bedømmelse påbegyndes. Der kan ikke anvendes relative karakterer, så det er ikke muligt at eksaminere de første tre af et hold eller alle i en gruppe for "at lægge niveauet". Karaktergivningen skal alene tage udgangspunkt i den enkeltes præstation.

Det anbefales, at meddelelsen af karakteren til den enkelte eksaminand først sker, når hele gruppen er eksamineret, ligesom en mere fyldig tilbagemelding efter bedømmernes skøn kan foregå samlet efter eksamination af sidste medlem af gruppen.