Klagehåndtering

HD-området kan klagen vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen, hvor klager på alle tre felter forelægges for bedømmerne for udtalelse om de faglige spørgsmål i klagen inden universitetet træffer afgørelse.

På HD-området kan universitetets afgørelse dog kun gå ud på, at klageren ikke får medhold, hvis bedømmerne er enige om dette.

universitetsområdet kan klagen endvidere vedrøre retlige spørgsmål, men kun spørgsmål vedrørende bedømmelse eller øvrige forhold vedrørende eksamination og bedømmelser forelægges for bedømmerne for udtalelse om bedømmelsen inden universitetet afgør klagen.

På universitetsområdet er det ikke længere er bedømmerne, der skal træffe afgørelse i klagesagen, men bedømmerne afgiver alene en udtalelse, til brug for universitetets afgørelse. Bedømmerne kan altså eksempelvis ikke beslutte at hæve en karakter, selv om de måtte være enige om, at dette kunne være velbegrundet.

For både HD- og universitetsområdet gælder jfr. eksamensbekendtgørelserne:

Afgørelsen, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på

  1. tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver,
  2. tilbud om ny prøve (omprøve) eller
  3. at klageren ikke får medhold i klagen.

Ombedømmelse kan altså kun ske ved, at der gives tilbud herom, og at klageren tager imod tilbuddet. Accepterer klageren et tilbud om ombedømmelse eller omprøve, kan det i begge tilfælde resultere i en lavere karakter end den oprindeligt givne.

For både HD- og universitetsområderne gælder endvidere, at klageren kan indbringe universitetets afgørelse* af faglige spørgsmål for et ankenævn, som kan tilbyde reeksamen (omprøve) eller ombedømmelse eventuelt med tilhørende mundtligt forsvar eller at afvise anken.

Accept heraf kan resultere i en lavere karakter. Ved ombedømmelse skal bedømmerne have forelagt sagens akter: Opgaven, besvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser med klagers bemærkninger hertil samt universitetets afgørelse.

I klagehåndteringen er det således vigtigt at både censor og eksaminator fra starten, og i forbindelse med notering af observationer, mangelbeskrivelser og procesforløb, skaber et solidt grundlag for et klagesvar, der lever op til den korrekte beskrivelse af bedømmelsesgrundlaget i forhold til målbeskrivelsen og karakterbekendtgørelsen.

Det er i den forbindelse af største betydning at man i klagesvaret henviser til og dokumenterer bedømmelse og karakter både i forhold til fag- og målbeskrivelse og til karakterbekendtgørelsens bestemmelser.

*: For universitetsområdet gælder, at man kun kan indbringe sager, hvor man ikke har fået medhold. Dvs. hvis man får tilbudt omprøve eller ombedømmelse, er man afskåret fra at anke sagen, uanset om man accepterer tilbuddet eller ej.