Notater i forbindelse med bedømmelserne

Ifølge eksamensbekendtgørelserne skal censor (og eksaminator) under voteringen tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst et år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.

Som censor deltager man som regel kun i begræn­set omfang i udprøvningen af den studerende, hvorfor man har mulighed for at tage de pligtige notater. Notaterne kan bl.a. anvendes ved den korte tilbagemelding til de studerende efter meddelelsen om bedømmelsesresultatet, men den tjener også som grundlag for bedømmernes svar i en eventuel klagesag.