Håndtering af snyd, plagiering og akademisk uredelighed

Vi oplever stigende bevågenhed fra universiteternes side over for snyd m.v. 

Det er også censors forpligtelse at forholde sig kritisk til de opgaver, der rettes, for at medvirke til at dæmme op for disse forhold.

Universiteterne arbejder intensivt på at opspore og afklare eventuelle mistanker. Derudover har universiteterne nu i langt højere grad end tidligere udarbejdet fælles retningslinjer om sanktioner mv. på det enkelte universitet. Det har en god forebyggende effekt.

Ved censors mistanke om eller opdagelse af uredelighed, snyd eller plagiering forud for bedømmelse af skriftlige arbejder, indberettes dette til eksaminator / vejleder med anmodning om gennemførelse af plagieringskontrol af teksten.

Den videre håndtering af sagen, herunder iværksættelse af diverse undersøgelsesprocedurer, er hermed overdraget til universitetet.

Ved bekræftelse af mistanke afholdes eksamen formodentligt ikke. Det afgør universitetet i hvert enkelt tilfælde.

Hvis der opstår tvivl om snyd under eksaminationen foretages bedømmelse og karaktergivning, men karakteren tilbageholdes indtil sagen er afklaret og meddeles således ikke pågældende studerende i forbindelse med eksaminationen.

NB: check altid lokale regler og procedurer.