Censorer til Erhvervsøkonomi

Hvad betyder det at være censor?

At fungere som censor på et dansk universitet giver dig mulighed for at være med til at forbedre de danske, længerevarende uddannelser, men der er også personlige potentialer ved at blive censor

  • Du er med til at sikre kvaliteten på de erhvervsøkonomiske uddannelser og dermed de studerendes fremtidige værdi for erhvervslivet
  • Du holder dig ajour med dit fagområde
  • Opgaven honoreres efter statens takster

Forudsætninger for at blive censor

Der er en række formelle krav, man skal opfylde for at kunne blive censor:

  • Du skal indstilles via en institutleder på et af universiteterne
  • Censorer på universitetsuddannelserne skal have en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau
  • Der lægges i den samlede vurdering af ansøgningen stor vægt på arten og omfanget af ansøgerens relevante erhvervserfaring.

ERFARNE ERHVERVSFOLK

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps består hovedsageligt af censorer, der har en aktiv erhvervskarriere som hovedbeskæftigelse, og censorerne er derfor medvirkende til at sikre uddannelsernes relevans i forhold til erhvervslivets behov.

Dine opgaver som censor

Censor skal overordnet sikre, at der ved eksamination sker en dokumentation af de studerendes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder bl.a. sikre, at

  • prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overens­stemmelse med målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen
  • prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler
  • de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og præstationen en pålidelig bedømmelse

Det er vigtigt at udøve god censorskik, hvilket også indebærer sikring af, at eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, også gerne så de studerendes særlige situation (fx nervøsitet) håndteres hensynsfuldt og professionelt.

Indeværende beskikkelsesperiode løber fra 1.4.2018-31.3.2022.