CENSORSEKRETARIATET ||| censorerne.dk


Information fra sekretariatet


Censorsekretariatet holder sommerlukket i ugerne 28 og 29, 9.-20.7.2018. I uge 30 vil der være begrænset åbningstid. Sekretariatets træffetider vil fremgå af denne side.


GUIDES TIL CENSORERNES ARBEJDE

Under God censorskikDet gode eksamensforløb og Bedømmelse findes vejledninger og henvisninger til brug for censorerne i deres daglige virke. Bekendtgørelser linker til de relevante, aktuelle bekendtgørelser hos Retsinformation. Herudover findes i menuen diverse blanketter og skemaer, høringer, årsberetninger mv.

Under menupunktet Censor IT findes information om censorkorpsenes allokeringssystem.

I højre side findes links til universiteternes hjemmesider.

CENSORFORMANDSKABERNE

Censorformandskaberne er valgt af og blandt censorerne i hvert censorkorps. Censorformandskaberne har som led i kvalitetssikringen af uddannelserne bl.a. til opgave at:

  • rådgive ministeriet ved beskikkelse af censorer, samt indstille censorer til beskikkelse
  • rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold, samt i øvrigt være til rådighed for universiteter, herunder aftagerpaneler ved udvikling af nye prøveformer
  • afgive beretning til institutioner og ministerier på grundlag af censorindberetninger
  • besvare høringer om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger

CENSORERNE

Censorerne fungerer som eksterne censorer ved universiteter og institutioner, der udbyder erhvervsøkonomiske uddannelser. Censor skal overordnet sikre, at:

  • Prøverne  samt kravene til indholdet af uddannelsernes prøver er i overensstemmelse med studieordninger, målbeskrivelser og bekendtgørelser.
  • Medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og bekendtgørelser.
  • De studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelde i overénsstemmelse med regulativerne for karaktergivning.

SEKRETARIATET

Sekretariatet betjener de landsdækkende censorkorps formandskaberne inden for de erhvervsøkonomiske områder. Censorkorpsene er placeret i Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde og samlet under Styrelsen for Forskning og Uddannelse.