CENSORSEKRETARIATET ||| censorerne.dk


GUIDES TIL CENSORERNES ARBEJDE

Under God censorskikDet gode eksamensforløb og Bedømmelse findes vejledninger og henvisninger til brug for censorerne i deres daglige virke. Bekendtgørelser linker til de relevante, aktuelle bekendtgørelser hos Retsinformation. Herudover findes i menuen diverse blanketter og skemaer, høringer, årsberetninger mv.

Under menupunktet Censor IT findes information om censorkorpsenes allokeringssystem.

I højre side findes links til universiteternes hjemmesider.

CENSORFORMANDSKABERNE

Censorformandskaberne er valgt af og blandt censorerne i hvert censorkorps. Censorformandskaberne har som led i kvalitetssikringen af uddannelserne bl.a. til opgave at:

  • rådgive ministeriet ved beskikkelse af censorer, samt indstille censorer til beskikkelse
  • rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold, samt i øvrigt være til rådighed for universiteter, herunder aftagerpaneler ved udvikling af nye prøveformer
  • afgive beretning til institutioner og ministerier på grundlag af censorindberetninger
  • besvare høringer om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger

CENSORERNE

Censorerne fungerer som eksterne censorer ved universiteter og institutioner, der udbyder erhvervsøkonomiske uddannelser. Censor skal overordnet sikre, at:

  • Prøverne  samt kravene til indholdet af uddannelsernes prøver er i overensstemmelse med studieordninger, målbeskrivelser og bekendtgørelser.
  • Medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og bekendtgørelser.
  • De studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelde i overénsstemmelse med regulativerne for karaktergivning.

SEKRETARIATET

Sekretariatet betjener de landsdækkende censorkorps formandskaberne inden for de erhvervsøkonomiske områder. Censorkorpsene er placeret i Uddannelses- og Forskningsministeriets ressortområde og samlet under Styrelsen for Forskning og Uddannelse.