Nyheder og meddelelser

NYHEDER OG INFORMATION FRA CENSORFORMANDSKABET

Den gode online-eksamen

Som udgangspunkt er reglerne de samme for online-eksaminer som almindelige eksaminer. Vi henviser særligt til God censorskik og Det gode eksamensforløb. Først og fremmest skal censor fortsat sikre, at de studerende får en ensartet og pålidelig bedømmelse i forhold til læringsmål og karakterbekendtgørelse.

Det er universitetets ansvar at praktik omkring afholdelse af online-eksamen er på plads og kommunikeret til eksaminator, studerende og censor. Sørg derfor altid for at orientere dig grundigt i informationsmaterialet fra det pågældende universitet, da der kan være forskelle i, hvordan universiteterne griber de praktiske forhold an.

Som udgangspunkt har den enkelte deltager i eksamen ansvar for at eget udstyr er i orden. Censor må altså på forhånd sikre sig at eget udstyr og forbindelse er godt nok! Er det ikke muligt for censor at sikre tilstrækkelig kvalitet i forbindelse eller eget udstyr skal man hurtigt muligt kontakte censorsekretariatet, som vil finde en ny censor til censuropgaven.*

Hvis de studerendes udstyr og forbindelse er for ringe og eksamen ikke kan gennemføres kan det betyde, at det regnes som et mislykket forsøg. Dette vil dog bero på en konkret vurdering fra universitetet i det enkelte tilfælde.

Online eksaminer er som udgangspunkt ikke offentlige, og der er til og med juni måned 2020 dispenseret fra kravet om tilsyn ved den studerende, som derfor skal opholde sig alene i sit lokale. Der må fortsat ikke optages under eksamen eller under tilbagemeldingen, og optagelse vil blive betragtet som eksamenssnyd.

Censor skal som altid udvise konduite og arbejde ihærdigt på, at der er en god stemning trods omstændighederne. Hvis kvaliteten af lyden eller forbindelsen er så ringe, at det går ud over mulighederne for at gennemføre eksamen og dermed går ud over kvaliteten i bedømmelsen, må eksaminator eller censor suspendere eksamen til forbindelsen har en tilstrækkelig god kvalitet. Følg altid universitetets vejledning - og sørg for at spørge eksaminator, hvis der er punkter, der er uklart formidlet fra universiteternes side, så evt. tvivlsspørgsmål kan blive afklaret før evt. problemer opstår.

Gode råd til censor:

  1. Sørg for at dit kamera er på højde med dine øjne. Sid tæt på kameraet, så man tydeligt kan se dit ansigt. Sørg for at du er uforstyrret og at der ikke kommer lys bagfra, men at der derimod er godt lys på dit ansigt. Sørg for at lyden er tydelig og brug gerne et headset af god kvalitet. Det samme bør gælde for eksaminator og den/de studerende.
  2. Aftal med eksaminator, at I går på og får talt sammen inden de studerende kommer på. Her kan I også få testet forbindelse og lyd. Vær også sikker på, at eksaminator kan få kontakt med IT-personale, hvis der opstår tekniske problemer i løbet af eksaminationen.
  3. Start eksamen med en hurtig runde hvor alle præsenterer sig for hinanden, herunder legitimerer hvem de er med studiekort. Den studerende skal også vise, at vedkommende er alene i lokalet. Samtidigt får I testet lyd og forbindelse for alle.
  4. Er der tale om en gruppeeksamen, så bed alle om at slukke (mute) mikrofonerne, når man ikke taler. Det skaber mindst mulig støj.
  5. Læn dig fremad mod kameraet og kig direkte ind i det for at opnå øjenkontakt og nærvær. Hav en levende mimik for at vise engagement og skabe positiv energi.
  6. Det er som altid i udgangspunktet eksaminator, der driver eksamen. Når du har spørgsmål og kommentarer, så udtryk dig så kort og præcist som muligt og undgå at fabulere og gentage dig selv. Tal tydeligt.
  7. Efter eksaminationen skal det sikres, at de studerende eller andre ikke kan overvære voteringen. Følg universitetets procedure, som skal være klar for alle på forhånd. Universiteternes retningslinjer skal følges for ikke at skabe forvirring hos deltagerne.
  8. Har der været udfordringer fx med forbindelsen, kvaliteten af lyd og/eller billede eller andre typer problemer skal det medtages i censorrapporten. Er der tale om kritisable forhold eller forhold der strider mod eksamensbekendtgørelsens bestemmelser og som ikke er undtaget af styrelsens dispensationer skal censorformanden, relevant censornæstformand eller censorsekretariatet orienteres med det samme.

God eksamenstermin!

* Censorsekretariatet og universiteterne har desværre ikke mulighed for at udlåne udstyr til censorerne, som altså er afhængige af at eget udstyr kan anvendes under de gældende forhold.


 

Evaluering af karakterskalaen

Regeringen nedsat en arbejdsgruppe til evaluering af 7-trins-skalaen. Evalueringen følger op på den foregående evaluering af skalaen og den politiske debat om skalaens opbygning og anvendelse.

Den første delrapport - en analyse af karaktergivningen på alle niveauer af uddannelsessystemet - er udkommet og giver indblik i anvendelsen af karakterskalaen.

Find rapporten her.