BLIV CENSOR

Ansøgning om beskikkelse som censor

Der er åbent for ansøgning om beskikkelse til den indeværende beskikkelsesperiode 2018-2022. Læs videre herunder under 'Ansøgningsprocedure'.

Da andelen af kvinder i censorkorpset ikke afspejler kønsfordelingen blandt færdiguddannede inden for korpsets faglige felter opfordres særligt kvinder til at søge beskikkelse som censor.

Der søges særligt kandidater inden for følgende fagområder:

  • Erhvervsjura
  • Finansiering
  • International Business
  • Informatik (informationsteknologi og digitalisering)

Vi gør opmærksom på, at ansøgere skal have deres hovedvirke uden for universiteterne. Formandskabet har en målsætning om at ca. 70 % af censorkorpset består af aftagercensorer, dvs. censorer, der ikke eller kun i mindre grad er beskæftiget ved et eller flere af universiterne.

Ansøgere, der har været beskikket i løbet af beskikkelsesperioden 2014-2018 vil ligeledes ikke kunne komme i betragtning, da censorkorpset skal opfylde eksamensbekendtgørelsens bestemmelse om udskiftning i censorkorpset.

Ansøgningsfristen er 1. september 2019


Censorkorpset for HD-uddannelserne: Der er lukket for ansøgninger

Vi modtager indtil videre ikke nye ansøgninger til Censorkorpset for HD-uddannelserne.


ANSØGNINGSPROCEDURE

Ansøgere skal ansøge elektronisk via censor-it.censorerne.dk (klik på linket under 'Beskikkelsesansøgning' til venstre på den nye side). Du tilgår din ansøgning ved at logge ind med CPR-nr. nederst på siden.

Vejledning til beskikkelsesansøgning

Læs Vejledning til beskikkelsesansøgning inden du går i gang.

Nødvendige dokumenter

Inden ansøgningen udfyldes indhentes en motiveret indstilling. Der skal anvendes en særlig blanket, som du finder her. Motiveringen udfyldes af en studieleder eller en fastansat forsker ved et af de relevante universiteter. Alle ansøgte fagkvalifikationer skal attesteres enkeltvis af fagligt relevant studieleder, institutleder eller viceinstitutleder.

Endvidere skal der vedlægges en elektronisk kopi af eksamensbevis for relevant uddannelse på kandidatniveau eller derover.

Den elektroniske ansøgning

Ansøgning sker via hjemmesiden censor-it.censorerne.dk. I forbindelse med ansøgningen skal du bruge pdf-udgaver af dit bevis for relevant kandidateksamen, ph.d.-grad eller masteruddannelse.

Ligeledes skal du benytte blanket for motiveret indstilling (se ovenfor under Nødvendige dokumenter). Blankettens to sider udfyldes elektronisk og printes. Blanketten skal underskrives af både indstiller og en studieleder, institutleder eller viceinstitutleder inden den scannes (pdf-format) og indlæses i ansøgningen.

Materialet skal indlæses i systemet i forbindelse med den elektroniske ansøgningsproces. Materialet kan ikke eftersendes. Kun ansøgninger, der er korrekt udfyldt og vedhæftet korrekt udfyldt motiveret indstilling samt eksamensbevis, vil blive taget i betragtning.

De indtastede oplysninger gemmes løbende i systemet, også selvom man afbryder ansøgningen uden at afslutte alle trin. Det er muligt at vende tilbage til ansøgningen på et senere tidspunkt. Du åbner ansøgningen igen ved at klikke på ansøgningslinket i venstremenuen og indtaste dit CPR-nr. Linket vi lkun være synligt, hvis du er logget ud af Censor IT. 

Når der på sidste trin klikkes på "indsend ansøgning" låses ansøgningen for yderligere redigering. Ansøgningen kan dog genåbnes ved henvendelse til sekretariatet. Vi gør opmærksom på, at sekretariatet ikke har mulighed for at indlæse filer eller foretage rettelser i ansøgningen.

Se også Vejledning til beskikkelsesansøgning for en nærmere beskrivelse af de enkelte trin i ansøgningen.

Vurdering og indstilling af ansøgere

Censorformandskabet vurderer ansøgningerne på baggrund af de oplysninger, der er angivet i den elektroniske ansøgning og de indlæste filer. Herefter indstilles godkendte ansøgninger til beskikkelse i Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Alle ansøgere orienteres direkte, når ministeriets beskikkelsesmeddelelse foreligger.