Hvad betyder det at være censor?

For at blive ekstern censor på et af de danske universiteter skal man beskikkes som censor af Forsknings- og Uddannelsesministeriet. Man er altså ikke ansat som censor, derimod er man i en periode på maks fire år ad gangen udpeget til at censurere ved de uddannelser, der anvender det censorkorps man er beskikket i. Den nuværende beskikkelsesperiode for censorkorpsene for EØ/HD løber til 31.3.2022. Når beskikkelsesperioden udløber har man mulighed for at søge om genbeskikkelse, dog udskiftes mindst 25% af censorerne i censorkorpset ved hver ny beskikkelsesperiode.

At være censor på de danske universiteter giver dig mulighed for at være med til at forbedre de danske, længerevarende uddannelser, men der er også personlige potentialer ved at blive censor

  • Du er med til at sikre kvaliteten på de erhvervsøkonomiske uddannelser og dermed de studerendes fremtidige værdi for erhvervslivet.
  • Du holder dig ajour med dit fagområde.
  • Opgaven honoreres efter statens takster.

Forudsætninger for at blive censor

Der er en række formelle krav, man skal opfylde for at kunne blive censor:

  • Censorer på universitetsuddannelserne skal have en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau.
  • Der lægges i den samlede vurdering af ansøgningen stor vægt på arten og omfanget af ansøgerens relevante erhvervserfaring.

ERFARNE ERHVERVSFOLK

De Erhvervsøkonomiske Censorkorps består hovedsageligt af censorer, der har en aktiv erhvervskarriere som hovedbeskæftigelse, og censorerne er derfor medvirkende til at sikre uddannelsernes relevans i forhold til erhvervslivets behov.

Dine opgaver som censor

Censor skal overordnet sikre, at der ved eksamination sker en dokumentation af de studerendes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder bl.a. sikre, at 

  • prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen
  • prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og præstationen en pålidelig bedømmelse

Det er vigtigt at udøve god censorskik, hvilket også indebærer sikring af, at eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, også gerne så de studerendes særlige situation (fx nervøsitet) håndteres hensynsfuldt og professionelt.