Censorernes funktionsgrundlag

Eksterne censorer medvirker ved minimum en tredjedel af en uddannelses prøver, målt i ECTS. Bekendtgørelses- og regelgrundlaget for eksterne censorers arbejde er:

For bachelor-, kandidat- og masteruddannelserne:

  • Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
  • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)
  • Læringsmålene for den pågældende eksamen

For HD uddannelserne:

  • Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser 
  • Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
  • Læringsmålene for den pågældende eksamen

Gældende bekendtgørelser m.v. kan findes under Bekendtgørelser og regler i venstremenuen. Læringsmål for en given eksamen skal oplyses af institutionen forud for eksamen, fx gennem henvisning til en kursusbeskrivelse, studieordning eller lignende.

Information fra universiteterne for eksterne censorer

Under menupunktet Universiteterne er der henvisninger til information fra de enkelte universiteter samt link til søgning af medarbejdere for kontaktoplysninger.

Vederlag, rejseomkostninger m.v.

Censorerne modtager vederlag for deres medvirken i bedømmelse af de studerende, jf. Cirkulære om censorvederlag. Læs mere om vederlag, rejseomkostninger m.v. under Om censorarbejdet.

Censorformandskabet

For en beskrivelse af formandskabernes funktioner m.v. for henholdsvis formænd og næstformænd se under Censorformandskabet.