Censorernes funktioner

De eksterne og de interne censorer har følgende fælles opgaver:

For begge censorkorpsene gælder, at censor overordnet skal sikre, at der ved udprøvning/eksamination sker en dokumentation af den/de studerendes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder at: 

  • Prøverne samt kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen i uddannelsesbekendtgørelsen, HD-bekendtgørelsen og studieordning, samt fastsat i de to eksamensbekendtgørelser.

  • Medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler, herunder i eksamensbekendtgørelser.

  • De studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse i overensstemmelse med reglerne for karaktergivning i karakterbekendtgørelsen, herunder regler fastsat herom i uddannelsens studieordning og øvrige regler for uddannelsen.

  • Censor og eksaminator(er) ikke har gennemført gensidig eller gentagen censur, og at censor opfylder habilitetskravene.

Det er vigtigt at udøve god censorskik, hvilket også indebærer forståelse for at eksamenssituationen forløber på en korrekt måde, også gerne så de studerendes særlige situation (nervøsitet o.lign.) håndteres hensynsfuldt og professionelt.