BLIV CENSOR

Ansøgning om beskikkelse som censor

Der er åbent for ansøgning om beskikkelse til den indeværende beskikkelsesperiode 2018-2022. Læs videre herunder under 'Ansøgningsprocedure'.

Da andelen af kvinder i censorkorpset ikke afspejler kønsfordelingen blandt færdiguddannede inden for korpsets faglige felter opfordres særligt kvinder til at søge beskikkelse som censor.

Vi gør opmærksom på, at ansøgere skal have deres hovedvirke uden for universiteterne. Formandskabet har en målsætning om at ca. 70 % af censorkorpset består af aftagercensorer, dvs. censorer, der ikke eller kun i mindre grad er beskæftiget ved et eller flere af universiterne.

Ansøgere, der har været beskikket i løbet af beskikkelsesperioden 2014-2018 vil ligeledes ikke kunne komme i betragtning, da censorkorpset skal opfylde eksamensbekendtgørelsens bestemmelse om udskiftning i censorkorpset.

Ansøgningsfristen er 1. marts 2020


Censorkorpset for HD-uddannelserne: Der er lukket for ansøgninger

Vi modtager indtil videre ikke nye ansøgninger til Censorkorpset for HD-uddannelserne.


ANSØGNINGSPROCEDURE

Ansøgere skal ansøge elektronisk via censor-it.censorerne.dk (klik på linket under 'Beskikkelsesansøgning' til venstre på den nye side). Du tilgår din ansøgning ved at logge ind med CPR-nr. nederst på siden.

Vejledning til beskikkelsesansøgning

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgninger, der ikke opfylder alle krav til ansøgningen, dokumentation m.v., vil blive afvist administrativt. Det forventes at ansøgere har sat sig grundigt ind i beskikkelsesprocessen samt nedenstående vejledning til online ansøgningen.

Find ansøgningsmodulet

Ansøgningsmodulet findes på censor-it.censorerne.dk. Når du tilgået siden finder du på venstre side af skærmen et link, hvor der står 'Beskikkelsesansøgning.' Når du klikker på linket bliver du sendt videre til ansøgningsmodulet.

Trin 1 – Indtast stamoplysninger

I ansøgningens første trin skal følgende oplysninger indtastes:


Kontaktoplysninger
Grunddata vedrørende din person skal indtastes herunder den mail du ønsker vi skal kontakte dig på.

Adresse
Din folkeregisteradresse skal indtastes.

Uddannelsestitel
Her skal din akademiske titel indtastes (fx cand.merc., HD, ph.d. e.l.) Uddannelsessted, uddannelsen eller lignende må ikke angives i dette felt. Det er afgørende for behandlingen af ansøgningen, at feltet er udfyldt korrekt.

Uddannelsesniveau
Her skal du vælge højeste akademiske grad du har opnået.

Foto
Du skal uploade et vellignende profilbillede af dig selv. Billedet skal være nogenlunde tilsvarende et pasbillede i format m.v. og i et almindeligt elektronisk billedformat (fx .jpg, .png).

Eventuel ansættelse på et universitet
Har du en ansættelse på eller tilknytning til et af følgende universiteter AU, AAU, CBS, RUC eller SDU skal du oplyse os om dette. Det gælder alle nuværende ansættelser på universiteterne samt ansættelser der er ophørt mindre end to år tilbage. For ansættelse regnes fastansatte, timelærere, eksterne lektorer, adjungerede professorer m.v. Bemærk dog, at censorarbejde i denne forbindelse ikke betragtes som en ansættelse på den pågældende institution.

Du registrerer et ansættelsesforhold på et af universiteterne ved klikke på den grønne knap ”tilføj ansættelse på universitet.” Herefter vælger du det relevante universitet, en startdato, og eventuelt en slutdato. Når du har gjort dette skal tilknytningsformen vælges. Man er sekundær tilknyttet hvis man er ansat som ekstern lektor, undervisningsassistent eller lignede. Adjungeret professor, emeritus eller andre titulære tilknytninger regnes også for sekundære tilknyttet.

Det er vigtigt at angive eventuelle ansættelse på et af universiteterne, da man ikke kan censurere på denne eller disse institutioner. Det ikke er tilladt at censurere på et universitet, hvis man samtidig er i et ansættelsesforhold på universitetet samt i to år efter ansættelsesforholdet er ophørt.

Profiloplysninger
De 4 profilfelter: 'Særlige kompetenceområder', 'Kompetencegivende uddannelser', 'Ansættelse og erfaring' og 'Faglige interessefelter' skal udfyldes fyldestgørende med fokus på de væsentligste aspekter af den faglige og akademiske baggrund.

Tilsvarende oplysninger fra andre dele af ansøgningsskemaet overføres ikke automatisk og vil således skulle anføres flere steder. 

Aftager-/universitetsansat censor 
Hvis du er ansat på et af universiteterne skal du sætte hak ved den type af ansættelse, der bedst beskriver dit ansættelsesforhold.

Trin 2 – Indtast kvalifikationer fra ansættelser

Du skal angive alle relevante ansættelser i forhold til de fagområder, du søger beskikkelse for, da dette danner grundlag for den samlede vurdering af ansøgningen.

Oplysninger anført under profiloplysninger i Trin 1 skal også anføres her (og omvendt), da de ikke overføres automatisk.

Trin 3 – Indtast kvalifikationer fra uddannelse

Du skal anføre relevant(e) uddannelse(r). Det er et ufravigeligt krav, at man som minimum har en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau (jf. eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser, § 57, stk. 1) for at blive censor på universitetsuddannelserne.

Oplysninger anført under profiloplysninger i Trin 1 skal også anføres her (og omvendt).

Trin 4 – Upload eksamensbevis og motiveret indstilling

I forbindelse med ansøgning skal der uploades en elektronisk kopi (pdf-format) af eksamensbevis eller lignende dokumentation fra et universitet for en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende/højere niveau.

Ligeledes skal den korrekt udfyldte motiverede indstilling også indlæses her. Er den motiverede indstilling ikke korrekt udfyldt, vil ansøgningen blive afvist administrativt.

Trin 5 – Vælge de beskikkelser du søger

På sidste trin i ansøgningsprocessen angives de fagområder, der søges beskikkelse til.

Til universitetsuddannelserne skal hvert fagområde, der søges om, oprettes under hvert af de relevante uddannelsesniveauer (hhv. Bachelor, Kandidat og MBA/Master), og på HD-uddannelserne vælges relevante fagområder under hver af de relevante HD-linjer.

Der vil højst blive godkendt seks forskellige fagområder for de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser. Hvert fagområde tæller dog kun én gang, selvom det søges på flere uddannelsesniveauer.

Nederst på siden klikkes på "indsend ansøgning". Ansøgningen er herefter modtaget af formandskaberne, og du vil modtage en kvitteringsmail med de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Indsend ansøgning

Tryk ikke "indsend ansøgning" før alle filer er indlæst (herunder foto) og du har angivet alle relevante oplysninger, jf. beskrivelsen af trinene ovenfor. Systemet gemmer automatisk de indtastede oplysninger, og det er muligt at vende tilbage til ansøgningen på et senere tidspunkt.

Når du er klar til at indsende ansøgningen skal du trykke på den grønne knap ”indsend ansøgning,” der findes i højre side af skærmen ved ansøgningens sidste trin.

Nødvendige dokumenter

Inden ansøgningen udfyldes indhentes en motiveret indstilling. Der skal anvendes en særlig blanket, som du finder her. Motiveringen udfyldes af en studieleder eller en fastansat forsker ved et af de relevante universiteter. Alle ansøgte fagkvalifikationer skal attesteres enkeltvis af fagligt relevant studieleder, institutleder eller viceinstitutleder.

Endvidere skal der vedlægges en elektronisk kopi af eksamensbevis for relevant uddannelse på kandidatniveau eller derover.

Den elektroniske ansøgning

Ansøgning sker via hjemmesiden censor-it.censorerne.dk. I forbindelse med ansøgningen skal du bruge pdf-udgaver af dit bevis for relevant kandidateksamen, ph.d.-grad eller masteruddannelse.

Ligeledes skal du benytte blanket for motiveret indstilling (se ovenfor under Nødvendige dokumenter). Blankettens to sider udfyldes elektronisk og printes. Blanketten skal underskrives af både indstiller og en studieleder, institutleder eller viceinstitutleder inden den scannes (pdf-format) og indlæses i ansøgningen.

Materialet skal indlæses i systemet i forbindelse med den elektroniske ansøgningsproces. Materialet kan ikke eftersendes. Kun ansøgninger, der er korrekt udfyldt og vedhæftet korrekt udfyldt motiveret indstilling samt eksamensbevis, vil blive taget i betragtning.

De indtastede oplysninger gemmes løbende i systemet, også selvom man afbryder ansøgningen uden at afslutte alle trin. Det er muligt at vende tilbage til ansøgningen på et senere tidspunkt. Du åbner ansøgningen igen ved at klikke på ansøgningslinket i venstremenuen og indtaste dit CPR-nr. Linket vi lkun være synligt, hvis du er logget ud af Censor IT. 

Når der på sidste trin klikkes på "indsend ansøgning" låses ansøgningen for yderligere redigering. Ansøgningen kan dog genåbnes ved henvendelse til sekretariatet. Vi gør opmærksom på, at sekretariatet ikke har mulighed for at indlæse filer eller foretage rettelser i ansøgningen.

Se også Vejledning til beskikkelsesansøgning for en nærmere beskrivelse af de enkelte trin i ansøgningen.

Vurdering og indstilling af ansøgere

Censorformandskabet vurderer ansøgningerne på baggrund af de oplysninger, der er angivet i den elektroniske ansøgning og de indlæste filer. Herefter indstilles godkendte ansøgninger til beskikkelse i Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for Videregående Uddannelser.

Alle ansøgere orienteres direkte, når ministeriets beskikkelsesmeddelelse foreligger.