Ansøgning

Find ansøgningsmodulet

Ansøgningen sker gennem et elektronisk ansøgningsmodul på Censor IT. Ansøgningsmodulet findes på censor-it.censorerne.dk (klik på den blå knap her til højre). Når du er inde på siden, finder du på venstre side af skærmen en tekst, hvor der står  'Beskikkelsesansøgning.' Under teksten er der et link, hvor der står 'Erhversøkonomi.' Når du klikker på linket bliver du sendt videre til ansøgningsmodulet.


Nødvendige dokumenter

Inden du går i gang med din ansøgning på ansøgningsmodulet skal du have: 

  • Dit eksamensbevis for relevant uddannelse på kandidatniveau eller over som PDF-fil

Eksamensbeviset skal uploades i ansøgningsmodulet i forbindelse med den elektroniske ansøgningsproces. Eksamensbeviset kan ikke eftersendes. Kun ansøgninger, der er korrekt udfyldt og vedhæftet eksamensbevis, vil blive taget i betragtning.

Se også 'Forberedelse'.


Vejledning til ansøgningsmodulet

Det er vigtigt at være opmærksom på, at ansøgninger, der ikke opfylder alle krav til ansøgningen, dokumentation m.v., vil blive afvist administrativt. Det forventes at du som ansøger har sat dig grundigt ind i beskikkelsesprocessen samt nedenstående vejledning til ansøgningsmodulet.

Herunder gennemgåes de 5 trin du skal igennem i ansøgningsmodulet for at sende din ansøgning. Trin 1 ses når du har indtastet dit CPR-nummer, sat hak ved samtykkeerklæringen og trykket på 'hent data'. 

Trin 1 – Indtast stamoplysninger

I ansøgningens første trin skal følgende oplysninger indtastes:

Kontaktoplysninger
Grunddata vedrørende din person og den mail du ønsker, vi kontakter dig på.

Adresse
Din folkeregisteradresse.

Uddannelsestitel
Din akademiske titel (fx cand.merc., HD, ph.d. e.l.) I dette felt må du ikke angive andet, hverken uddannelsessted, selv uddannelsen eller lignende. Det er afgørende for behandlingen af ansøgningen, at feltet er udfyldt korrekt.

Uddannelsesniveau
Du skal vælge højeste akademiske grad du har opnået.

Foto
Du skal uploade et vellignende profilbillede af dig selv. Billedet skal være nogenlunde tilsvarende et pasbillede i format m.v. og i et almindeligt elektronisk billedformat (fx .jpg, .png).

Samtykke
Du skal give dit samtykke til, at dine personlige oplysninger opbevares i systemet for at kunne fungere som censor i Statskundskab

Eventuel tilknytning til eller ansættelse på et universitet
Har du en tilknytning til eller ansættelse på et af følgende universiteter AU, AAU, CBS, RUC eller SDU skal du oplyse om dette.

Det gælder alle nuværende ansættelser på universiteterne samt ansættelser der er ophørt mindre end to år tilbage.

For ansættelse regnes: 

  • Forskere
  • Undervisere
  • Administrative medarbejdere
  • Timelærere
  • Eksterne lektorer
  • Professor eller lektor emeritus eller lignende tilknytning
  • Adjungerede professorer eller lignende

Bemærk at censorarbejde i denne forbindelse ikke betragtes som en ansættelse på den pågældende institution.

Du registrerer et ansættelsesforhold på et af universiteterne ved at vælge det relevante universitet, en startdato, og eventuelt en slutdato. Er du i et uopsagt ansættelsesforhold indtastes ikke slutdato.

Herefter vælger du tilknytningsformen. Man er sekundær tilknyttet, hvis man har sit hovedvirke uden for universitetet, dvs. er ansat som ekstern lektor, undervisningsassistent eller lignede. Adjungeret professor, emeritus eller andre titulære tilknytninger betragtes også som sekundær tilknytning.

Det er vigtigt at angive eventuelle ansættelse på et af universiteterne, da det ikke er tilladt at censurere på et universitet, hvis man samtidig er i et ansættelsesforhold på universitetet samt i to år efter ansættelsesforholdet er ophørt.

Jf. eksamensbekendtgørelsen regnes ansættelsen på institutionsniveau, dvs. det er uafhængigt af, hvor på universitetet og i hvilken funktion, man er ansat.

Profiloplysninger
De 4 profilfelter: 'Særlige kompetenceområder', 'Kompetencegivende uddannelser', 'Ansættelse og erfaring' og 'Faglige interessefelter' skal udfyldes fyldestgørende med fokus på de væsentligste aspekter af din faglige og akademiske baggrund.

Nogle oplysninger vil du skulle angive andre steder i ansøgningen, og det er vigtigt, at du anfører oplysningerne alle de relevante steder. De tilsvarende oplysninger fra andre dele af ansøgningsskemaet overføres ikke automatisk til disse og vil således skulle anføres flere steder.

Aftager-/universitetsansat censor 
Hvis du er ansat på et af universiteterne skal du sætte hak ved den type af ansættelse, der bedst beskriver dit ansættelsesforhold.

Næste trin
For at komme videre i ansøgningsskemaet skal du klikke på den grønne knap 'næste' i toppen af siden.

Trin 2 – Indtast kvalifikationer fra ansættelser

Du skal angive alle relevante ansættelser i forhold til de fagområder, du søger beskikkelse for, da dette danner grundlag for den samlede vurdering af ansøgningen.

Oplysninger angivet under profiloplysninger i Trin 1 skal også angives her (og omvendt), da de ikke overføres automatisk.

De oprettede ansættelser fremgår neden for indtastningsområdet, og det kan være, at du skal scrolle ned på siden, for at se dine indtastninger.

Næste trin
For at komme videre i ansøgningsskemaet skal du klikke på den grønne knap 'næste' i toppen af siden.

Trin 3 – Indtast kvalifikationer fra uddannelse

Du skal angive relevant(e) uddannelse(r). Det er et ufravigeligt krav, at man som minimum har en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau (jf. eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser, § 57, nr. 1) for at blive censor på universitetsuddannelserne.

Oplysninger angivet under profiloplysninger i Trin 1 skal også anføres her (og omvendt).

De oprettede uddannelser fremgår neden for indtastningsområdet, og det kan være, at du skal scrolle ned på siden, for at se dine indtastninger.

Næste trin
For at komme videre i ansøgningsskemaet skal du klikke på den grønne knap 'næste' i toppen af siden.

Trin 4 - Motivation for at søge om beskikkelse som censor

Du skal anføre dine overvejelser og din motivation for at blive censor (5-10 linjer).

Trin 5 – Upload eksamensbevis

I forbindelse med ansøgning skal du uploade en elektronisk kopi (pdf-format) af dit eksamensbevis eller lignende dokumentation fra et universitet for at du har gennemført en relevant forskningsbaseret uddannelse på kandidatniveau eller tilsvarende/højere niveau.

Er der ikke vedlagt et relevant eksamensbevis jf. ovenstående, vil ansøgningen blive afvist administrativt. Eksamensbeviser kan ikke eftersendes.

Trin 6 – Vælg de beskikkelser du søger

På sidste trin i ansøgningsprocessen skal du angive de fagområder (fagkvalifikationer), du ønsker at censurere indenfor.

Til universitetsuddannelserne skal hvert fagområde, der søges om, oprettes under hvert af de relevante uddannelsesniveauer (hhv. Bachelor, Kandidat og MBA/Master), og på HD-uddannelserne vælges relevante fagområder under hver af de relevante HD-linjer.

Der vil højst blive godkendt til 1-3 forskellige fagkvalifikationer for de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser. Den samme fagkvalifikation tæller dog kun én gang, selvom den søges på flere uddannelsesniveauer.

Indsend ansøgning

Når alle filer er uploaded (herunder foto) og du har angivet alle relevante oplysninger, jf. beskrivelsen af trinene ovenfor, skal du trykke på den grønne 'indsend ansøgning' knap, der findes i øverste højre hjørne i ansøgningsmodulets sidste trin. Når du indsender ansøgningen er den låst og kan ikke tilgås igen.

Kun ansøgninger, der er korrekt udfyldt og vedhæftet korrekt udfyldt motiveret indstilling samt eksamensbevis, vil blive taget i betragtning

Systemet gemmer automatisk de indtastede oplysninger, og det er muligt at vende tilbage til ansøgningen på et senere tidspunkt, hvis du ikke er helt færdig med den - dog kun så længe du ikke har indsendt ansøgningen på sidste trin.

Du tilgår ansøgningen igen ved at logge ind i Censor IT og klikke på ansøgningslinket i venstremenuen og indtaste dit CPR-nr.

Når du har trykket 'indsend ansøgning,' er den modtaget af formandskabet, og du vil modtage en kvitteringsmail med de oplysninger, du har angivet i ansøgningen. Modtager du ikke umiddelbart en mail skal du først tjekke dit spamfilter, inden du kontakter censorsekretariatet.

Du har ikke mulighed for at ændre på din ansøgning, når du først har trykket 'indsend ansøgning.' Hvis du opdager fejl eller mangler i ansøgningen inden ansøgningsfristen udløb, kan du kontakte Censorsekretariatet, der kan genåbne ansøgningen. Sekretariatet har dog ikke mulighed for at uploade filer eller foretage rettelser i ansøgningen.