Vurderingen

Censorformandskabet vurderer ansøgningerne på baggrund af de oplysninger, der er angivet i den elektroniske ansøgning og de uploaded filer. I forbindelse med indstilling vurderes bl.a., om der er behov for, at censorkorpset suppleres med nye censorer med særlige kvalifikationer bl.a. i relation til nye uddannelser og/eller nye fag.

Herefter indstilles godkendte ansøgninger til beskikkelse i Uddannelses- og forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse.


Kriterier for genbeskikkelse i perioden 2022-2026

Ved formandskabsmødet 29.8.2019 blev det besluttet, at følgende kriterier lægges til grund for vurdering af ansøgninger om genbeskikkelse til beskikkelsesperioden 2022-2026:

 1. I vurderingen af ansøgningerne tages der hensyn til den samlede sammensætning af censorkorpset, med særligt henblik på:
  1. censorkorpsets faglige sammensætning
  2. fordeling af aftagercensorer i forhold til censorer med hovedbeskæftigelse på universiteterne
  3. tilstræbelse af en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige censorer, jf. eksamensbekendtgørelsens § 50, nr. 3
  4. censorernes kompetencer og kvalifikationer i øvrigt
  5. aktuel kontakt med erhvervslivet 
 2. Evalueringer fra eksaminatorrapporterne inddrages og kan danne grundlag for afvisning af ansøgning, hvor en vurdering af evt. kritiske evalueringer giver anledning til det.
 3. Omfang af evt. manglende censorrapporter kan også inddrages i vurderingen.
 4. Med henvisning til fornyelseskravet – eksamensbekendtgørelsens § 58, stk. 3: "Ved hver ny beskikkelsesperiode udskiftes mindst en fjerdedel af censorerne i censorkorpset." – vil antallet af beskikkelsesperioder indgå i den samlede vurdering af ansøgningen. 
 5. Herudover vil følgende også blive lagt til grund:
  1. Aktuel kontakt med erhvervslivet
  2. Omfanget af censuropgaver, herunder overholdelse af 125-timersreglen
  3. Generel deltagelse i censorkorpsets aktiviteter, herunder censormøder