Funktionsbeskrivelser - Censorformandskabet

Censorformandskabet har udarbejdet funktionsbeskrivelser for hhv. censoformanden og censornæstformændene i forhold til det løbende arbejde i censorformandskabet.


Censorformanden og censornæstformændene honoreres med nedenstående antal timer pr. år, hertil kommer godtgørelse af rejseudgifter i forbindelse med møder i formandskabet.

Censorformandskabsposterne aflønnes med kr. 383,94 pr. time (pr. 1.4.2022) med tillæg af feriepenge.

Funktion Timer pr. år

Censorformand

190

Censornæstformand og kontaktcensor for Aalborg Universitet

96

Censornæstformand og kontaktcensor for Aarhus Universitet

111

Censornæstformand og kontaktcensor for Copenhagen Business School

147

Censornæstformand og kontaktcensor for Roskilde Universitet

87

Censornæstformand og kontaktcensor for Syddansk Universitet

104

Timefordeling opdateret 1.4.2022