CENSORSEKRETARIATET ||| censorerne.dk


Information fra sekretariatet


Torsdag den 27. februar vil det ikke være muligt at tilgå Censor IT, da systemets server skal opdateres.

Det vil derfor ikke være muligt at oprette bestilling, indsende beskikkelsesansøgninger og udfylde rapporter m.v. 27.2.2020.


Fra fredag 28.2.2020 vil det igen være muligt at tilgå Censor IT som sædvanligt.


CENSORFORMANDSKABERNE

Censorformandskaberne er valgt af og blandt censorerne i hvert censorkorps. Censorformandskaberne har som led i kvalitetssikringen af uddannelserne bl.a. til opgave at:

  • rådgive ministeriet ved beskikkelse af censorer, samt indstille censorer til beskikkelse
  • rådgive universiteterne om prøvernes form og indhold, samt i øvrigt være til rådighed for universiteter, herunder aftagerpaneler ved udvikling af nye prøveformer
  • afgive beretning til institutioner og ministerier på grundlag af censorindberetninger
  • besvare høringer om væsentlige ændringer i uddannelsernes bekendtgørelser og studieordninger

CENSORERNE

Censorerne fungerer som eksterne censorer ved universiteter og institutioner, der udbyder erhvervsøkonomiske uddannelser. Censor skal overordnet sikre, at:

  • Prøverne  samt kravene til indholdet af uddannelsernes prøver er i overensstemmelse med studieordninger, målbeskrivelser og bekendtgørelser.
  • Medvirke til og påse, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler og bekendtgørelser.
  • De studerende får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelde i overénsstemmelse med regulativerne for karaktergivning.