Bestillingsgrænser

For at sikre bredest mulige fordeling af censuropgaverne blandt censorerne har formandskaberne fastsat grænser for bestillingernes omfang. 

Samtidig medvirker grænserne til overholdelse af 125-timersreglen, jf. Finansministeriets cirkulære nr. 12407 af 17.1.2001.

Følgende grænser for bestillingernes omfang skal respekteres ved bestilling af censorer. Der ikke tale om skarpe grænser, men de må ikke overskrides væsentligt. Censuropgaven må dog ikke strække sig over mere end 2 dage ved mundtlige prøver.

Censorbestillingerne må højst have et omfang, der svarer til en eller flere af nedenstående grænser:

  • En censuropgave med mundtlige prøver må højst strække sig over to dage.
    ELLER
  • En censuropgave må højst have et samlet timeomfang på 30 timer.
    ELLER
  • En censuropgave af skriftlige eksaminer uden mundtligt forsvar må højst indeholde 100 besvarelser, disse må dog maksimalt tage 30 timer at bedømme.

Skulle eksamensadministrationen have overset bestillingsgrænserne og lavet en bestilling, der væsentligt overstiger en af dem, kan censorerne acceptere opgaverne. Det er dog ikke ensbetydende med at censorerne har forpligtet sig til at tage hele opgaven. Censor kan efterfølgende at bede eksamensadministrationen om, at censuropgaven mindskes så den er inden for grænserne. Dette skal respekteres, så censuropgaven tilpasses og fordeles på flere censorer (jf. Sådan opdaterer du prøveoplysninger - efter prøven er allokeret). Laver man som eksamensplanlægger bestillinger, der væsentligt overstiger grænserne, risikerer man dermed efterfølgende at skulle lave flere supplerende bestillinger, også selvom den oprindelige prøve er blevet allokeret.

Det anbefales dog, at der ved forplanlægning inden afleveringsfristen af større opgaver - særligt kandidatspecialer - samles lidt større puljer pr. bestilling, da der ofte sker afmeldinger efter planlægningstidspunktet. Planlægning, efter de studerende har afleveret, skal fortsat overholde bestillingsgrænserne.