Vejledning for censorer

Forespørgsel

Censuropgaver bliver tilbudt via mail, der normalt sendes til 10 censorer ad gangen. Systemets algoritme vælger de censorer, som forespørgslen sendes til, jf. også Forespørgsels – og allokeringsrutinen.

Med mindre du allerede har accepteret forespørgslen eller er blevet allokeret, er det ikke nødvendigt at fortælle Censorsekretariatet eller eksamensadministrationen, at du er forhindret i at tage opgaven.

Har du mulighed for at påtage dig opgaven, klikker du blot på linket "accepter" i mailen, og tilkendegivelsen er herefter registreret. Svarfristen på en forespørgsel er normalt frem til midnat på dagen forespørgslen er sendt.

Når du klikker på "accepter", accepterer du følgende:

 • At du kan censurere den pågældende dag/dage anført i bestillingen
 • Det samlede antal studerende/opgaver (jf. dog undtagelserne i afsnittet herunder)
 • At du opfylder prøvens sprogkrav
 • At du har vurderet, at du er fagligt kompetent til at censurere inden for det mere specifikke faglige område, der fremgår af 'Besked til censor'
 • At alle habilitetsforhold er i orden vedr. censuropgaven


Systemet er bygget op omkring en række relativt brede fagkvalifikationer. I forespørgslen vil det det mere specifikke faglige felt være angivet, fx ved et link til kursusbeskrivelsen, specialetitel eller anden information. Det er derfor op til den adspurgte censor selv at vurdere, om opgaven ligger inden for egne kompetencer. Er du i tvivl, kan du henvende dig til kontaktpersonen angivet i forespørgslen for nærmere oplysninger.

Afhængig af den allokeringsrutine, der vælges af universitets bestiller, kan det forekomme, at man modtager en henvendelse direkte fra en af universiteternes eksamensadministration. 

Alle aftaler om censuropgaver er dog først gældende, når man har modtaget en allokeringsmail fra Censor IT.

Du må normalt ikke acceptere en opgave, hvis du ikke kan censurere alle dage, eller hvis du ikke har mulighed for at påtage dig opgavens samlede omfang. Undtagelser fra dette forekommer, når opgavens omfang væsentligt overskrider 2 dage, et samlet timeomfang på 30 timer og/eller – ved skriftlige opgaver – 100 studerende.

Allokering

Har du accepteret en censuropgave, vil du dagen efter modtage en allokeringsmail. Modtager du ikke allokeringsmailen, er opgaven allokeret til en anden censor, jf. også Forespørgsels – og allokeringsrutinen.

Alle tildelte opgaver fremgår også under menupunktet 'Censuropgaver.'

Af og til opleves det, at mail fra Censor IT ender i spamfilteret. Vi opfordrer derfor til, at dette jævnligt ses efter.

Censorrapporter

Efter hver censuropgave skal du udfylde en censorrapport.

Censorrapporter for afholdte prøver udfyldes i Censor IT under "Indtast censorrapport" i højremenuen. Rapporten kan udfyldes fra sidste eksamensdag eller seneste voteringsdato, som den er anført i systemet. Systemet udsender automatisk påmindelser, hvis rapporten ikke er udfyldt.

Censorrapporterne er et vigtigt værktøj i universiteternes kvalitetssikringsprocedurer. Det er derfor vigtigt, at følgende angives:

 • Uhensigtsmæssige forhold under prøven, også selvom det er anført det i tidligere rapporter
 • Konkrete observationer

Processen omkring censorrapporterne kan ikke håndtere, at der blot henvises til tidligere rapporter. Det er dog en god information at gøre opmærksom på, at den samme problematik har været anført tidligere.

En vurdering kan godt være tilfredsstillende, og samtidig påpege nogle punkter, der kan forbedres. Konstruktiv kritik er også altid velkommen.

Hvis en prøve ikke er blevet afholdt, men det stadig er muligt at udfylde en censorrapport for prøven skal Censorsekretariatet kontaktes, så prøven aflyses i Censor-IT.    

Store ændringer ved prøven

Hvis en prøve bliver flyttet eller antallet af studerende ændres væsentligt (+/- 20 %), må du meget gerne gøre eksamensplanlæggeren opmærksom på dette, så oplysningerne kan blive rettet til i systemet.

Eksaminatorrapport

Efter hver censuropgave bliver eksaminator bedt om at udfylde en eksaminatorrapport, der er en evaluering af censor.

I eksaminatorrapporten spørges eksaminator om:

 • Censors faglige match
 • Censors forberedelse
 • Censors adfærd
 • Censors votering i forhold til bedømmelseskriterierne og bidrag i forbindelse med feedback til studerende


Eksaminatorrapporterne er et led i censorkorpsets kvalitetssikring og er i lige så høj grad et redskab for den enkelte censor til at blive opmærksom på punkter, hvor man kan forbedre sig, eller positive kommentarer, der angiver en efterlignelsesværdig adfærd.

Du finder de enkelte eksaminatorrapporter under hver prøve, hvor du også kan se din egen censorrapport.    

Menu i Censor-IT

I Censor IT er der – efter log ind med brugernummer og adgangskode – i menuen i højre side følgende punkter:

 • Min profil
 • Beskikkelser
 • Tilbudte prøver
 • Censorallokeringer
 • Indtast censorrapport
 • Passiv perioder

Nedenfor gennemgås menupunkterne, samt hvad man skal være særligt opmærksom på ved hvert enkelt af dem.     

Min profil

Her findes følgende oplysninger, som løbende skal vedligeholdes:

Stamoplysninger

Stamoplysninger er de oplysninger Censorsekretariatet, Censor IT og universiteternes eksamensadministration anvender, når de skal i kontakt med dig.

Hvis de oplysninger der er registret er forældet kan du ændre dem under stamoplysninger. Oplysninger om adresse opdateres via CPR-registeret.

Vær opmærksom på, at det er dit eget ansvar at opdatere din mailadresse, og at du altid har en opdateret mailadresse i systemet.

Vi anvender alene mail i kommunikationen med censorerne, og du vil derfor risikere at miste vigtig information – fx om genbeskikkelse – hvis mailadressen ikke er aktuel.

Profiloplysninger

Det er et krav, at du opretter og vedligeholder en kort præsentation af din baggrund og særlige kompetencefelter.

Følgende felter skal løbende opdateres: 

 • Særlig kompetenceområder: Mere specifikke fagområder, som er inden for dit ekspertområde
 • Kompetencegivende uddannelser: Kandidat-, master-, ph.d.- eller andre uddannelse(r) med relevans til dine beskikkelser
 • Ansættelse og erfaring: Nuværende beskæftigelse/ansættelse (firma) og særlig relevant erfaring (i kort form), evt. direkte link til LinkedIn eller lignende profil
 • Faglige interessefelter: En bredere angivelse af professionelle interesseområder

Nuværende universitetsansættelse

Under 'Nuværende universitetsansættelse' skal evt. tilknytning til et eller flere universiteter registreres.

I forbindelse med tilknytning skal det også angives, om der er tale om en primær ansættelse (fx som professor, lektor, adjunkt m.v.), eller om der er tale om en sekundær tilknytning (fx adjungeret professor, ekstern lektor eller lignende kombineret med en hovedansættelse uden for universitetet). Jf. også de respektive eksamensbekendtgørelser, § 53 (universitetsuddannelserne) og § 29 (HD-uddannelserne).

Det gælder både fastansatte forskere, undervisere og administrative medarbejdere, timelærere, eksterne lektorer, adjungerede professorer eller lignende på universiteterne. Undtaget er enkeltstående foredrag og lignende, som ikke betragtes som et ansættelsesforhold uanset om man modtager betaling for sin medvirken eller ej. 

Alle censorer har pligt til at vedligeholde disse oplysninger løbende.

Det er helt afgørende, at disse oplysninger altid opdateres og er korrekte, da er grundlaget for, hvilke universiteter du modtager forespørgsler til.

Skulle du modtager en forespørgsel til et universitet, hvor du er tilknyttet, er det ikke ensbetydende med, at du kan påtage dig opgaven, da det i givet fald vil skyldes egen mangelfulde udfyldelse af dette felt i din profil.

Det er altid dit eget ansvar at sikre, at alle habilitetsforhold er i orden og at bekendtgørelsernes bestemmelser overholdes.

Beskikkelser

Her kan du se en oversigt med de fagområder, du er godkendt til at censurere inden for.

Tilbudte prøver

Her ses en oversigt med de prøver, som du har fået en forespørgsel på. Nederst ved hver tilbudt prøve ses dennes status.

Der findes tre typer af status og de betyder følgende: 

 • I pulje: Systemet har registreret din accept og afventer svarfristens udløb ved midnat på dagen for udsendelse af forespørgslen.
 • Allokeret: Du har fået opgaven.
 • Allokeret til anden side: Opgaven er gået til en anden.

Censorallokeringer

Her ses en oversigt over alle de prøver, du har været eller skal være censor på.

Ved hver prøve kan du se de censorrapporter, som du har udfyldt, samt eksaminatorrapporter vedr. dine censuropgaver.

Indtast censorrapport

Her ses en oversigt med, hvor der endnu ikke er blevet udfyldt en censorrapport.

For at oprette en Censorrapport gøres følgende:

 • Klik på "Indtast censorrapport" ved det prøvenummer, som censorrapporten vedrører.
 • Besvar spørgsmålene, herunder vurderingerne og kommentarer.
 • Hvis du vurderer, at censorformanden straks bør se din censorrapport med det samme, sæt flueben i "Advisér censorformanden straks." 
 • Klik på "Indsend", når censorrapporten er udfyldt.

Passivperioder

Her kan du angive en periode, hvor du ikke ønsker at modtage censorforespørgsler, fx hvis du ikke har tid til eller mulighed for at påtage dig censuropgaver i en periode.