Dekorum for censorer

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indskærper i forbindelse med beskikkelse af censorerne, at de er omfattet af dekorumkravet (værdighedskravet).

Kravet om værdighed går ud på, at offentligt ansatte skal overholde de regler, der gælder for stillingen, og såvel i som uden for tjenesten skal vise sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver.

Dette krav har som hovedformål at sikre, at de ansatte i forvaltningen i forhold til befolkningen og samfundet som sådant fremstår som troværdige, habile og tillidsvækkende, og at tilliden til forvaltningens arbejde og afgørelser ikke kompromitteres.

Værdighedskravet antages også at gælde, når en censor varetager opgaver efter reglerne i censorbekendtgørelsen, idet der er tale om opgavevaretagelse i offentligt regi, hvor det er af afgørende betydning, at offentligheden og de studerende bevarer tilliden til censorordningen, herunder til uddannelsernes prøve- og eksamenssystem samt eksamensbeviser.