Før eksamen

Censors opgave

Det er censors opgave, at sikre, at der gennem eksaminationen sker en dokumentation af eksaminandernes færdigheder samt af målopfyldelsen for uddannelsen, herunder skal der bla. sikres:

 • At prøverne er i overensstemmelse med målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen
 • At kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med målbeskrivelser og øvrige krav fastsat for uddannelsen
 • At eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling og deres præstationer en pålidelig bedømmelse
 • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler

Derudover omfatter censors funktioner i forbindelse med eksamen:

 • At fungere som det offentliges repræsentant under eksamen
 • At sikre eksaminandernes retssikkerhed

Forespørgsel

Censor modtager en forespørgsel på en given censuropgave fra Censor IT. En algoritme afgøre, hvilke censorer forespørgsel sendes til. Forespørgslen sendes til 10 censorer ad gangen. Algoritmen tager højde for en række faktorer, når den afgøre, hvem forespørgslen skal sendes til.

Faktorerne er:

 • Områder censor er beskikket inden for
 • Censors adresse i forhold til prøvestedet
 • Omfanget af censuropgaver censor har haft i det løbende kalenderår

I forespørgslen er censuropgavens forventede omfang angivet. Det er en gennemsnitsbetragtning, og der kan desværre være fejl i angivelsen. Antallet af timer i forespørgslen kan derfor ikke lægges til grund for en forventning, om at dette antal timer udbetales. Der udbetales altid kun efter gældende norm, afleverede opgaver og fremmødte studerende.

Antallet af studerende er også angivet i forespørgslen. Dette kan dog også afvige fra det faktiske tal, da mange censuropgaver planlægges tidligt i forhold til eksamensdagen. Tallet er derfor ofte et udtryk for en holdstørrelse, indgåede specialekontrakter eller lignende. Tallet dækker dermed ikke over antallet af afleverede opgaver eller fremmødte studerende.

Er der angivet et tidspunkt for censuropgavens afholdelse, er det som udgangspunkt gældende, medmindre der er tale om lokaleproblemer eller lignende.

Vurdering af forespørgsel - Er jeg den rigtige censor?

Efter modtagelse af forespørgslen skal censor vurdere, om vedkommende er den rigtige til at påtage sig censuropgaven.

Vurderingen bør ske ud fra følgende punkter:

 • Om tidspunktet for eksaminationen passer ind i censors kalender
 • Om der er et match mellem censors faglighed og censuropgavens faglige område
 • Om der umiddelbart ser ud til at være habilitetsproblemer 
 • Om der er ved opgaven et rimelig forhold mellem censors tidsforbrug, rejsetid og omkostning for universitet

Hvis censor vurderer punkterne positivt trykkes der på acceptlinket i forespørgslen.    

Udpegning og allokeringsmail

Censor IT forholder sig til indkomne accepter og vælger censor.

Censor modtager så en allokeringsmail og er hermed udpeget som censor for den pågældende eksamination.

Modtagelse af opgave og målbeskrivelse

Fra universitet modtager censor efterfølgende, per post eller digitalt den opgave, der ligger til grund for eksaminationen, samt oplysning om præcis sted, tid og formalia omkring eksaminationen.

Uddannelsen skal fremsende målbeskrivelse for eksaminationen eller henvisning hertil. Det er censors ansvar at målbeskrivelsen er grundlag for eksaminationen og eksamen ikke gennemføres uden målbeskrivelse.

Censor skal være opmærksom på at efterlyse opgave og formalia i passende tid inden eksamensdagen, hvis det ikke er kommet. I så fald tages der kontakt til prøvens kontaktperson. Kontaktpersonen og vedkommendes kontaktoplysninger er angivet i allokeringsmailen.

Snyd og plagiering – før eksaminationen

I forbindelse med opgavelæsning kan der opstår mistanke om snyd eller plagiering. Et typisk tegn kan være stor variation i tekstens kvalitet eller en litteraturliste, der ikke svarer til opgaven.

En mistanke kan til tider underbygges ved at google tekstudsnit.

Opstår mistanken rettes der henvendelse til eksaminator – gerne i god tid inden eksamen.
Eksaminator har adgang til kontrolværktøjer på universitetet, og det er universitetets ansvar at undersøge opgaver for plagiat.