Timeloft for censorer

Timeloft for censorer

Jf. Finansministeriets cirkulære nr. 12407 af 17.1.2001 skal det tilstræbes, at den enkelte censor så vidt muligt ikke tillægges mere end 125 timer pr. semester/halvår. 

Formandskaberne vil fremover tolke bestemmelsen i ovennævnte cirkulære som en 250-timers grænse på årsbasis, da sommerhalvåret har en større prøvebelastning end vinterhalvåret. Samtidig falder hovedparten af vintereksaminerne og sommereksaminerne i samme halvår ud fra et strengt kalendersynspunkt.

Formandskaberne skal sikre overholdelsen af bestemmelsen, men er dog begrænset til De Erhvervsøkonomiske Censorkorps. Censorer, der er beskikket til censorkorps ud over De Erhvervsøkonomiske Censorkorps bærer derfor selvstændigt ansvar for, at der – samlet set for den enkelte censor – ikke sker en overskridelse af timetallet på tværs af de censorkorps, man er beskikket til.

Censorformandskaberne har endvidere opstillet retningslinjer for omfanget af den enkelte censoropgave. Der er i flere tilfælde konstateret bestillinger, der har et omfang, som er uhensigtsmæssigt i forhold til en bredere distribution af opgaver i censorkorpset, da kun et fåtal censorer har mulighed for at påtage sig disse opgaver. Retningslinjerne vil derfor sigte på at den enkelte opgave har et omfang, der forventeligt kan passes ind i de fleste censorers dagligdag.

Endvidere vil bestemmelsen blive tolket således:

  • Der fokuseres på, at der ikke sker væsentlige overskridelser af den angivne grænse. Dette begrundes hovedsageligt i, at hovedparten - over 60 % - af censorkorpset er aftagercensorer, primært beskæftiget i den private sektor.
  • Samtidig er det erhvervsøkonomiske område et relativt stort område med en meget stor mængde prøver. Censorallokeringen skal derfor ­– i kraft af eksamensbekendtgørelsernes bestemmelser om formandskabernes udpegning af censorer til prøverne – nødvendigvis være systembåret og i høj grad automatiseret for at være praktisk håndtérbar inden for en rimelig resurseanvendelse.

Baggrund

Rigsrevisionen har - ved undersøgelser på universiteterne gennemført i foråret 2014 - konstateret væsentlige overskridelser for enkelte censorer vedr. udbetalinger i 2013. Dette er dog sket, mens universiteterne i praksis havde forestod planlægningen af censuropgaverne vedr. Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser og Censorkorpset for HD-uddannelserne.