Nyhedsbrev #2

Nyhedsbrev #2 - marts 2014

BESKIKKELSE AF CENSORKORPSENE 2014-2018
Ministeriet har netop fremsendt de endelige beskikkelser vedr. den kommende beskikkelsesperiode 2014-2018. Der vil i de kommende dage blive udsendt beskikkelsesmeddelelser til censorerne. Formandskaberne vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til de censorer, der nu udtræder af censorkorpsene.

Der er til Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser genbeskikket 643 censorer og nybeskikket 78. Til Censorkorpset for HD-uddannelserne er der genbeskikket 612 censorer og nybeskikket 73. Sidst i nyhedsbrevet kan man i overbliksform se fordelingerne af gen-/nybeskikkede samt aftager-/universi­tets­ansatte (interne) censorer.


VALG TIL FORMANDSKABERNE
Der skal foretages valg til formandskaberne, og alle interesserede opfordres til at kandidere til posterne. Læs Censorformandskabetfunktionsbeskrivelserne for formands- og næstformandsposterne samt formandskabernes nuværende sammensætning. Der vil i udgangspunktet være valg til to formandsposter og det samme antal næstformandsposter, som i de nuværende formandskaber.

Læs information om opstillingsprocedure og valgregler og -handling. Indkaldelse af kandidater vil foregå frem til 10.4.2014 og valghandlingen vil foregå 11.-22.4.2014.


UNIVERSITETSANSÆTTELSE SKAL OPLYSES I CENSOR IT
Alle censorer, der er fastansatte forskere, undervisere og administrative medarbejdere, timelærere, eksterne lektorer, adjungerede professorer eller lignende på universiteterne, skal sikre at oplysning om ansættelse er noteret i Censor IT under profiloplysningerne. Undtaget er enkeltstående foredrag og lignende, som ikke betragtes som et ansættelsesforhold uanset om man modtager betaling for sin medvirken eller ej.

På denne måde sikres det, at man ikke modtager forespørgsler om censuropgaver til egen institution. Det er vigtigt at understrege, at en forespørgsel ikke er en blåstempling. Det er altid i sidste ende den enkelte censors eget ansvar at sikre, at alle habilitetsforhold er i orden og at bekendtgørelsernes bestemmelser overholdes.


OPDATEREDE VEJLEDNINGER TIL CENSOR IT
Der er udarbejdet opdaterede vejledninger til Censor IT, da der stadig hersker lidt usikkerhed om de forskellige procedurer i systemet. Vejledningerne er kan findes på censor-it.censorerne.dk.

Forespørgsel og allokering
I de fleste tilfælde udsendes en forespørgsel til 10 censorer, der derefter har et døgn til at afgøre, om de kan påtage sig opgaven. Når tidsfristen udløber allokeres en blandt de censorer, der har accepteret opgaven, og vedkommende modtager en allokeringsmail. Modtager man ikke en allokeringsmail, er opgaven allokeret til anden side. Man kan se status på forespørgsler og allokeringer mv. på Censor IT-siden.

Der udsendes i enkelte tilfælde hasteforespørgsler, det vil i så fald fremgå af forespørgslen. Der forespørges flere censorer og disse prøver allokeres efter først til mølle-princippet.

Endelig kan man blive kontaktet direkte af en eksamensadministration, som fra systemet har fået en liste på fem mulige censorer. Det skal understreges, at en censuropgave altid skal bekræftes af en allokeringsmail fra systemet for at være gældende.

Til-/fravalg af opgaver
I forespørgslen fremgår oplysninger om censuropgaven, herunder dato(er), antal studerende og opgavens mere specifikke faglighed. Inden man accepterer, er det vigtigt, at man nøje overvejer, om man er fagligt kompetent inden for det specifikke område og om man kan passe hele opgavens omfang ind i kalenderen.

Det er ikke muligt, at acceptere dele af en forespurgt opgave. Er opgaven for omfattende eller kan man ikke alle dage, skal man undlade at acceptere. Hvis der ikke kan findes censorer til en større opgave, vil bestillingen efterfølgende blive delt op og sendt ud igen i mindre bidder.

Ønsker man ikke at byde ind på en opgave, skal man blot se bort fra henvendelsen. Forespurgte censorer er udvalgt af systemet, og der sidder derfor ikke en i den anden ende og forventer en framelding.

Hvornår skal sekretariatet kontaktes
Sekretariatet står til rådighed for spørgsmål om de overordnede forhold for censorerne, bekendtgørelser og andre reguleringer, rådgivning og sparring i principielle spørgsmål, spørgsmål af teknisk karakter vedr. censorallokeringen mv. Sekretariatet skal ligeledes kontaktes, hvis en prøveaccept eller -allokering skal trækkes tilbage.

Spørgsmål vedr. prøveindhold, fremsendelse af prøver, forhold vedr. aflønning og godtgørelse, opgavenormeringer mv. skal rettes til den pågældende eksamensadministration. Kontaktpersonen findes i forespørgsels- og allokeringsbeskederne ud for 'Oprettet af'.


OVERBLIK OVER FORDELINGERNE AF GEN-/NYBESKIKKEDE
SAMT AFTAGER-/UNIVERSITETSANSATTE (INTERNE) CENSORER

Beskikkelsesfordeling - universitetsuddannelserne

Beskikkelsesfordeling - HD-uddannelserne