Nyhedsbrev #3

Nyhedsbrev #3 - september 2014

FORMANDSKABERNE 2014-2018

Ved valget til formandskaberne stemte samlet set ca. 30 % af censorerne på de opstillede kandidater, hvor der var kampvalg til posterne. De valgte formandskaber kan ses på www.censorerne.dk. Sidst i nyhedsbrevet er der en oversigt over stemmetallene for de enkelte poster.

Mikael Vest er af formanden udpeget til også at varetage den samlede næstformandspost for HD Supply Chain Management/Logistik samt HD Økonomi- og processtyring. Da der ikke var opstillet kandidater til det ordinære valg, besættes posten af formandskabet.

Læs formændenes tak for valget sidst i nyhedsbrevet.


BEGRÆNSNING AF CENSORTIMER

Rigsrevisionen har ved universiteterne undersøgt udbetalingerne til censorerne. De henviser i den forbindelse til Finansministeriets cirkulære nr. 12407 af 17.1.2001, hvor det fremgår, at det skal tilstræbes, at den enkelte censor så vidt muligt ikke tillægges mere end 125 timer pr. semester/halvår. Dette tolkes dog som en grænse på 250 timer/år der ikke må overskrides væsentligt.

Det har vist sig, at der i 2013 for enkelte censorer har været tale om væsentlige overskridelser af denne grænse. Det vurderes, at sandsynligheden for mulige gentagelser vil være forsvindende lille efter indførelsen af Censor IT, der bl.a. sikrer en bredere anvendelse af censorkorpset. Der arbejdes på en systemmæssig understøttelse af at reglen bliver overholdt inden for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps, denne er der dog ikke på plads endnu.

Læs nærmere information om reglen: Timeloft for censorer.


VEDLIGEHOLDELSE AF PERSON- OG PROFILOPLYSNINGER I CENSOR IT

Alle censorer skal udfylde deres profiloplysninger i Censor IT, da det anvendes af eksamensadministrationerne i forbindelse med allokeringen. Det er også censorernes eget ansvar, selv at vedligeholde kontaktoplysninger (telefon og mail) løbende.

Evt. ansættelse på et eller flere af universiteterne skal altid angives og vedligeholdes løbende. Det skal i denne forbindelse understreges, at det udelukkende er censors ansvar at være opmærksom på habilitetsforholdene. En evt. forespørgsel er derfor ikke en blåstempling, og man vil altid skulle afstå fra at påtage sig en opgave, hvis man har en ansættelse på det pågældende universitet.

Fortsat manglende udfyldelse af ansættelses- og profiloplysninger kan føre til afbeskikkelse fra De Erhvervsøkonomiske Censorkorps.

Angiv også meget gerne passivperioder i systemet, hvis du i en kortere eller længere pe­riode ikke har tid til at tage nye opgaver ind.


CENSORRAPPORTER

Det kan med glæde konstateres, at de fleste censorrapporter bliver udfyldt. Der mangler dog stadig nogle, og formandskaberne opfordrer derfor alle til at kontrollere, om alle rapporter for overståede eksaminer er udfyldt.

Samtidig skal det fremhæves, at markering af at censorformanden skal adviseres omgående er reserveret til særligt grelle forhold vedr. den pågældende eksamen. Funktionen skal således ikke anvendes ved kommentarer af mere generel karakter, fx censornormer, parkeringsforhold, de studerendes forberedelse eller lignende. Disse kommentarer tages i betragtning i en større opsamling efter eksamensterminerne.


DIGITAL BEDØMMELSE

Universiteterne er ved at indføre digital aflevering i forskellig takt og i forskellig form. På nuværende tidspunkt fremsendes materiale elektronisk fra RUC og SDU og AU-BSS. CBS og AAU er – sammen med KU, RUC og AU – ved at udvikle et system til håndtering af digitale materialer i forbindelse med eksamen. Systemet ventes så vidt vi er oplyst implementeret i løbet af 2015.


TAK TIL ALLE DER DELTOG I VALGET FRA FORMÆNDENE

I år var første gang der blev afholdt valg til formandskabet for det erhvervsøkonomiske censorkorps og for HD-censorkorpset. Tak til jer der fulgte med i informationer og kandidatportrætter, for herefter at afgive jeres stemme. Og til jer der stillede op – en særlig tak.  Demokratiske processer kan jo ikke gennemføres, hvis ikke nogen vover pelsen og stiller sig til rådighed med viden og synspunkter. Så uden jer intet valg. Tak for jeres indsats.

Der bliver også i næste periode meget at se til for formandskabet. Uddannelsessektoren er under forandring – ikke bare små reformer men mere radikale ændringer. Blandt andet overvejer man at reducere tilgangen til kandidatuddannelserne. De studerende skal ikke længere have et retskrav på også at få overbygningen med, når man nu er startet på en bacheloruddannelse.

Et andet krav er at gøre uddannelserne mere erhvervsrettede. Her er vores uddannelser jo godt med – både de erhvervsøkonomiske men i særdeleshed HD-uddannelserne. Vi følger selvfølgelig med i hvad der sker på området, og hvilken betydning det får for censorvirket.

Sammen med censornæstformændene og de lokale uddannelsesansvarlige vil vi løbende tage temperaturen på uddannelserne med fokus på kvalitet og retssikkerhed. Vi ser det som meget væsentligt, at de studerendes retssikkerhed tilgodeses på bedst mulige måde.

Formandskabets arbejde vil også i den kommende periode være præget at et ønske om ordentlighed, åbenhed, klarhed og bedre kommunikation. Vi ser frem til fire spændende år og et godt samarbejde med jer alle.

René la Cour Sell og Nina Fauerholdt Ånerud


Stemmefordeling –
formandskabet for de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser

Formandsposten for de erhvervsøkonomiske universitetsuddannelser

 • René la Cour Sell
  (valgt uden modkandidater)

Censornæstformandsposten for
Aalborg Universitet

 • Poul Due
  (valgt uden modkandidater)

Valg til censornæstformandsposten for Aarhus Universitet

 • Annette Bang Andersen (106)
 • Kristian Bech Andersen (34)
 • Mogens Brock (31)

Valg til censornæstformandsposten for Copenhagen Business School

 • Peter Carøe (103)
 • Lars Bjørnvik (42)
 • Søren Stig Lommer (36)

Valg til censornæstformandsposten for Roskilde Universitet

 • Maria From (98)
 • Kim Vestergaard (31)
 • Mads Hermansen (30)

Valg til censornæstformandsposten for Syddansk Universitet

 • Povl Tiedemann (96)
 • Erik Strøjer Madsen (60)
 • Jørgen Jacobsen (33)

Stemmefordeling –
formandskabet for de HD-uddannelserne

Valg til censorformandsposten for HD-uddannelserne

 • Nina Fauerholdt Ånerud (121)
 • Henrik Smit (63)

Censornæstformandsposten for
HD 1. del

 • Lars Bjørnvik
  (valgt uden modkandidater)

Valg til censornæstformandsposten for HD Regnskab

 • Jørgen Jacobsen (81)
 • Flemming Adamsen (77)

Valg til censornæstformandsposten for HD Organisation

 • Annette Bang Andersen (121)
 • Kristian Bech Andersen (55)

Valg til censornæstformandsposten for HD Afsætning/Marketing Management

 • Mogens Brock (106)
 • Harald Queseth (58)

Valg til Censornæstformandsposten for HD International Business

 • Povl Tiedemann (99)
 • Peter Carøe (89)

Censornæstformandsposten for
HD Supply Chain Management/Logistik og HD Økonomi- og processtyring

 • Mikael Vest
  Udpeget af formanden, da der ikke var opstillet kandidater til valget

Censornæstformandsposten for
Finansiering

 • Teddy K. Jacobsen
  (valgt uden modkandidater)

Censornæstformandsposten for
Finansiel Rådgivning

 • Mikael Vest
  (valgt uden modkandidater)