Nyhedsbrev #5

NYHEDSBREV #5 - JUNI 2016

EKSAMEN SOMMER 2016

Sommereksamen kører på fuldt blus, og samtidig er mange ting i gang: konsekvenserne af fremdriftsreformen, nye systemer etc. Censorformandskaberne følger udviklingen og vil samle op med universiteterne efter sommerferien.

Rigtigt mange censorer har heldigvis påtaget sig rigtigt mange opgaver. Censorsekretariatet oplever dog, at det for nogle prøvers vedkommende er svært at finde ledige censorer. Har du mulighed for at tage ekstra opgaver i juni og juli måned, er du meget velkommen til at kontakte censorsekretariatet, særligt inden for områderne: Erhvervsjura, Erhvervsøkonomi, Finansiering, Innovation og entreprenørskab, Markedsføring samt Regnskabsvæsen og økonomistyring men også andre områder mangler censorer.

Censorformandskabet har endvidere meddelt universiteterne, at censuropgaver, der planlægges for blot ét kandidatspeciale (1-2 studerende), ikke kan have fastlagt tidspunkt. Censorerne må derfor gerne acceptere en opgave og ved allokering foreslå alternative tidspunkter, så en censuropgave kan placeres i sammenhæng med allerede allokerede censuropgaver.

Censorformandskaberne takker alle for den store indsats indtil videre og i de kommende uger. I begyndelsen af efteråret vil der igen komme en del censuropgaver, da der her skal samles op på de studerende, der ikke afleverede ved de fastsatte terminer.


CENSORNORM I FORESPØRGSLER

Der er indført angivelse af den samlede censornorm for en censuropgave i forespørgslerne fra Censor IT. Vi har dog en indkøringsperiode, hvor angivelserne typisk vil være fejlagtige. Vi forventer at anvendelsen af funktionen bliver endeligt implementeret hele vejen rundt – både systemmæssigt og i eksamensadministrationerne – i løbet af august.

Angivelserne af censornorm skal alene opfattes som en rettesnor og ikke nødvendigvis svarende til den endelige afregning.


FORUM FOR CENSORER – LINKEDIN

Alle beskikkede censorer vil i den kommende tid blive inviteret til at deltage i en LinkedIn-gruppe. Gruppen er et kontaktforum for censorer i De Erhvervsøkonomiske Censorkorps, herunder Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske kandidat-, master- og bacheloruddannelser, samt Censorkorpset for HD-uddannelserne. Deltagelse er frivillig, men giver mulighed for at dele erfaringer og spørgsmål med de øvrige censorer i korpset.


EKSAMINATORRAPPORTER

Som nævnt i Nyhedsbrev #4 er der 1.1.2016 indført eksaminatorrapporter parallelt med censorrapporterne. Eksaminatorerne afgiver her en evaluering af censor, herunder match mellem censor og de fagspecifikke kompetencer, censors forberedelse, censors adfærd under eksaminationen, votering i forhold til bedømmelseskriterierne i henhold til målbeskrivelsen, bidrag i forbindelse med feedback til studerende og øvrige kommentarer.

Formålet med eksaminatorrapporterne er, at vi med både censorrapporter og eksaminatorrapporter kommer godt rundt om eksamensforløbet. Eksaminatorrapporterne vil tilgå institutionerne og formandskabet, ligesom den enkelte censor vil have adgang til eksaminatorrapporter vedr. egne censuropgaver. Vi håber på den måde at eksaminatorrapporterne på linje med censorrapporterne også kan anvendes i fremtidigt udviklingsarbejde.


CENSORREKRUTTERING

Det er i løbet af foråret 2016 lykkedes os at finde godt 80 nye censorer, hvilket vi er meget glade for i lyset af de mere komprimerede eksamensplaner, der er en af konsekvenserne af fremdriftsreformen. Vi kan dog konstatere, at andelen af aftagercensorer samlet er faldet en smule og nu er lige under 70 %.

Formandskabet har fortsat som mål, at aftagercensorer – dvs. censorer, der har deres primære beskæftigelse uden for universiteterne – skal udgøre mindst 70 % af censorkorpset. Det er derfor besluttet, at der indtil videre ikke indstilles ansøgere, der har deres primære beskæftigelse på universiteterne.

Vi opfordrer samtidig alle censorer til i eget netværk at opfordre egnede 'aftagerkandidater' til at søge beskikkelse. Vi lægger fortsat stor vægt på, at ansøgere skal have en substantiel erhvervserfaring, gerne 10 år eller mere. Særligt inden for områderne Erhvervsjura, Erhvervsøkonomi, Finansiering, Innovation og entreprenørskab, Markedsføring samt Regnskabsvæsen og økonomistyring søges der flere censorer.


ADGANG TIL WI-FI PÅ CBS

CBS har lavet en løsning, så censorerne kan få internetforbindelse via wi-fi, når de skal censurere. Som tillæg til nyhedsbrevet kan her læses en kort vejledning fra CBS, der angiver, hvordan man logger på.


TILPASNING AF CENSORNORMER PÅ AU-BSS

AU-BSS har harmoniseret censornormerne på tværs af fakultetets institutter på baggrund af de eksisterende aftaler. Det betyder, at normen for nogle opgaver sænkes lidt på enkelte institutter, mens den fastholdes eller hæves lidt for andre opgaver eller på andre institutter. AU-BSS mener, at den foreliggende harmonisering er et godt skridt frem mod gennemskuelige forhold og lighed for de erhvervsøkonomiske censorer på tværs af AU-BSS.