Nyhedsbrev #8

OPDATERING AF GOD CENSORSKIK

God censorskik er blevet opdateret og alle censorer skal derfor sikre sig, at de er bekendt med det samlede indhold i God censorskik. Indeholdt i beskikkelsesmeddelelsen har ministeriet indskærpet et dekorumkrav til censorerne, som nu er indarbejdet i God censorskik.

Kravet om dekorum (værdighed) går ud på, at offentlige ansatte skal overholde de regler, der gælder for stillingen, og såvel i som uden for tjenesten skal vise sig værdige til den agtelse og tillid som stillingen kræver. Dette krav har som hovedformål at sikre, at de ansatte i forvaltningen i forhold til befolkningen og samfundet som sådant fremstår som troværdige, habile og tillidsvækkende, og at tilliden til forvaltningens arbejde og afgørelser ikke kompromitteres. Værdighedskravet antages også at gælde, når en censor varetager opgaver efter reglerne i eksamensbekendtgørelsen, idet der er tale om opgavevaretagelse i offentligt regi, hvor det er af afgørende betydning, at offentligheden og de studerende bevarer tilliden til censorordningen, herunder til uddannelsernes prøve- og eksamenssystem samt eksamensbeviser.

Ved besvarelse af klager over eksamen er det et ufravigeligt krav, at der i besvarelsen henvises til måbeskrivelsen for faget og karakterbekendtgørelsen. Enhver bedømmelse hviler grundlæggende på disse to redskaber, og det er derfor afgørende for en god og saglig besvarelse af en klage over bedømmelsen, at klagesvaret indeholder konkrete henvisninger, som samlet kan godtgøre den samlede bedømmelse og den afgivne karakter.

 

God censorskik er altid tilgængelig på hjemmesiden og er også sendt ud til censorerne sammen med nyhedsbrevet

MEDBRING ALTID MÅLBESKRIVELSE OG KARAKTERBEKENDTGØRELSEN

I forbindelse med den tværgående censur i 2018 kunne vi konstatere, at eksaminatorerne ved under halvdelen at de undersøgte eksaminer havde medbragt målbeskrivelsen til den pågældende eksamen. Samtidig kunne vi konstatere, at drøftelser af karakter, samt tilbagemelding til den studerende sjældent sker med henvisning til målbeskrivelse eller karakterbekendtgørelse.

Det er afgørende at bedømmelsesgrundlaget er det rigtige, samt af den studerende forstår hvorfor der afgives den bestemte karakter. Censor må derfor sikre inddragelse af målbeskrivelse og karakterbekendtgørelse ved både drøftelse og tilbagemelding, hvis eksaminator ikke gør det.

Download folder med uddrag af karakterbekendtgørelsen og God censorskik

ÆNDRINGER TIL EKSAMENSBEKENDTGØRELSERNE

Der er pr. 1.9.2018 ændret i en række regler vedr. censorer og censorkorps på de videregående uddannelser. Ændringerne kan læses i deres helhed i ændringsbekendtgørelserne, men her gives en kort oversigt over de vigtigste ændringer.

Universitetsuddannelserne (EØ)

 • Vedr. valg af formandskab skal værtsinstitutionen afholde valget, hvis det samlede formandskab genopstiller ved indgangen til en ny beskikkelsesperiode.
 • De centrale bestemmelser om dialog – dvs. hhv. kontakt- og censormøder mindst hvert andet år – er ophævet. Det er dermed fremover op til formandskabet at sikre den fornødne dialog med korpset og institutionerne. Formandskabet vil fortsætte den hidtidige praksis med årlige kontaktmøder med institutionerne og årlige censormøder med censorerne.
 • Ansættelses- og tilknytningsbestemmelserne er yderligere specificeret. Det er nu helt klart i bekendtgørelserne, at ansatte (både forskere, undervisere og administrativt personale), adjungerede professorer og lektorer samt emeritus-tilknyttede ikke kan virke som censorer på det universitet, de er ansat.
 • Det præciseres, at censorernes virke er omfattet af det bredere begreb "forvaltningsretlige regler" og ikke kun forvaltningsloven, herunder reglerne om inhabilitet og tavshedspligt.
 • Vedr. beskikkelsesperioden er det præciseret, at beskikkelsen udløber automatisk ved periodens ophør, samt at det nye censorkorps skal bestå af mindst en fjerdedel nybeskikkede censorer.
 • Det er tydeliggjort, at censor skal indberette forhold, der vedrører censors påsynspligt iflg. eksamensbekendtgørelsens § 60 (at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med mål og øvrige krav for uddannelsen, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og en pålidelig bedømmelse). Den hidtidige bestemmelse om, at censor også skulle indberette, hvis censor fik formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, er bortfaldet.

HD-uddannelserne

 • Der er ikke længere krav om, at 1/3 af censorkorpset skal være eksterne, dvs. ikke ansat på en af uddannelsesinstitutionerne.
 • Det er fremover kun formandskabet, der kan indstille ansøgere til beskikkelse, hvor institutionerne hidtil også har kunnet indstille.
 • Vedr. beskikkelsesperioden er det præciseret, at beskikkelsen udløber automatisk ved periodens ophør, samt at det nye censorkorps skal bestå af mindst en fjerdedel nybeskikkede censorer.
 • Formandskabet skal ikke længere indsende årsberetningen til styrelsen.
 • Den hidtidige karensperiode på to år, hvor bedømmerne (eksaminator og censor) ikke måtte møde hinanden er ophævet, og det er således muligt at blive allokeret til en censuropgave, selvom man har censureret med den samme bedømmer inden for de seneste to år. Det indskærpes dog, at gensidig censur i videst muligt omfang skal undgås.
 • Det er tydeliggjort, at censor skal indberette forhold, der vedrører censors påsynspligt iflg. eksamensbekendtgørelsens § 31 (at kravene til indholdet af uddannelsens prøver er i overensstemmelse med mål og øvrige krav for uddannelsen, at prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, og at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling og en pålidelig bedømmelse). Den hidtidige bestemmelse om, at censor også skulle indberette, hvis censor fik formodning om væsentlige problemer eller mangler i universitetets varetagelse af en uddannelse, er bortfaldet.

AKTINDSIGT I BEDØMMERNES NOTATER

Ministeriet har formidlet følgende vedr. rette til aktindsigt i bedømmernes – herunder censors – notater.

Retten til aktindsigt for en part i en afgørelsessag følger af forvaltningslovens kapitel 4.

I eksamensbekendtgørelsen for universitetsuddannelser er der i § 23 (og tilsvarende i eksamensbekendtgørelsen for erhvervsrettede videregående uddannelser, herunder bl.a. HD-uddannelserne, i § 31, stk. 2) fastsat, at censor og eksaminator under voteringen skal tage notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug for behandling af en eventuel klagesag.

Det forhold, at det er regelfastsat, at der under voteringen skal tages notater om præstationer og karakterfastsættelsen til brug for en eventuel klagesag, medfører, at der er taget stilling til disse notaters status som et dokument. Notater, der er taget under selve eksaminationen, bruges ifølge sagens natur i den efterfølgende votering. Det har således ikke været tanken med reglen at udelukke dokumenter med notater taget under selve eksaminationen fra aktindsigt. Dette vil blive præciseret med en kommende regelændring.

Hvis der rejses en klagesag (en afgørelsessag), hvori notaterne indgår, får notaterne således status som dokumenter i en afgørelsessag.

Der skal således i forbindelse med en anmodning om partsaktindsigt i notaterne tages stilling til aktindsigt efter forvaltningslovens regler herom.

Ved siden af de almindelige regler om aktindsigt efter forvaltningsloven gælder reglerne om indsigt i medfør af databeskyttelsesreglerne. EU-dommen, C-434/1, fastslår bl.a., at en skriftlig besvarelse, som en deltager har givet i forbindelse med en faglig prøve, og eksaminators eventuelle rettelser og kommentarer til denne besvarelse, udgør personoplysninger.

Retten til indsigt i personoplysninger reguleres i databeskyttelsesforordningens artikel 15 med de undtagelser, der findes i databeskyttelseslovens § 22.

CENSORMØDER 2018

Censormøderne blev i år afholdt i august. Fremmødet var samlet lidt mindre end tidligere år, og formandskabet overvejer derfor en bedre tidsmæssig placering af møderne for 2019.

Der er udarbejdet en opsamling af møderne, som er tilgængelig på hjemmesiden sammen med præsentationen fra møderne.

DE ERHVERVSØKONOMISKE CENSORKORPS: FORMANDSKABET 2018-2022

Formandskabet for HD-korpset er valgt pr. 1.9.2018. René la Cour Sell er nu censorformand for begge korps, ligesom der på næstformandsposterne også er overlap mellem de to formandskaber. Denne slankning af formandskabsstrukturen gør det muligt i praksis at arbejde som et samlet formandskab, der kan bruges til at arbejde mere samlet og strategisk på begge censorkorpsenes vegne.

Formandskabet for beskikkelsesperioden 2018-2022:

 • René la Cour Sell, censorformand for Erhvervsøkonomi og HD, fungerende kontaktcensor for Roskilde Universitet, RUC
 • Mogens Brock, censornæstformand, kontaktcensor for Aalborg Universitet samt HD
  • HD Innovation Management
  • HD Supply Chain Management
  • HD Finansiel rådgivning
  • HD Finansiering
  • HD International Business
  • HD Marketing Management
  • HD Regnskab og økonomistyring
 • Annette Bang Andersen, censornæstformand, kontaktcensor for Aarhus Universitet, Aarhus BSS, samt HD
  • HD 1. del
  • HD Organisation og Ledelse
  • HD Økonomistyring og procesledelse
 • Maria Elisabeth Johansen From, censornæstformand, kontaktcensor for Copenhagen Business School
 • Mads Henriksen, censornæstformand, kontaktcensor for Syddansk Universitet

Læs mere om valget til HD-formandskabet og de opstillede

MINISTERIETS INTRODUKTIONSKURSUS FOR CENSORER

Ministeriet er ved at lægge sidste hånd på et fælles, online introduktionskursus for censorer. Kurset forventes lanceret 1.2.2019 og formandskabet overvejer, hvorledes kurset skal indgå i samspil med de nuværende obligatoriske introduktionsmøder for nye censorer, der har været afholdt i korpsene siden 2015.

CENSORPROFIL OG REGISTRERING AF ANSÆTTELSE

Alle censorer har pligt til at registrere evt. ansættelser på universiteterne i Censor IT, jf. også vejledningen til systemet. Der er i 2018 blevet tilføjet et felt, hvor man skal angive, om ansættelsen/tilknytningen er primær eller sekundær.

Alle censorer bedes tjekke, om deres registrering er korrekt og i samme forbindelse også foretage evt. relevante opdateringer af profiloplysningerne, herunder særligt nuværende ansættelse eller anden tilknytning.