NYHEDSBREV #1

Nyhedsbrev #1 - januar 2014

NYHEDSBREV TIL CENSORKORPSENE

Dette er første nyhedsbrev for De Erhvervsøkonomiske Censorkorps. Nyhedsbrevene vil blive brugt til at informere om større, generelle temaer 3-4 gange årligt. Nyhedsbrevet vil bestå af kortfattede omtaler evt. med henvisning til mere udførlig information på hjemmesiden www.censorerne.dk.


SØG GENBESKIKKELSE – NY BESKIKKELSESPERIODE 2014-2018

Den nuværende beskikkelsesperiode udløber for alle censorer i både Censorkorpset for HD-uddannelserne og Censorkorpset for de erhvervsøkonomiske bachelor-, kandidat- og masteruddannelser.

Alle censorer, der ønsker at blive beskikket for den kommende periode, skal ansøge om genbeskikkelse via linket på forsiden af Censor IT. Ansøgningsfristen er 15. januar 2014.


SURVEYS OM DIGITALISERING OG ÅBENHED

I juni 2013 blev der foretaget surveys blandt censorerne om dels bedømmelse på baggrund af digitale materialer, dels censorernes syn på åbenhed og demokrati i censorkorpsene.

Formandskaberne ønskede dels at undersøge omfang, censorernes erfaringer med og indstillingen til bedømmelse af skriftlige opgaver på baggrund af materiale, der alene er fremsendt digitalt. Dels ønskedes en undersøgelse af censorernes syn på kommunikation, åbenhed og demokrati internt i korpsene.

Opsamlinger af de to undersøgelser kan læses her på hjemmesiden under > Nyt fra formandskaberne.


NY STYRELSE: STYRELSEN FOR VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

Formændene afholdt i december møde med den nydannede Styrelsen for Videregående Uddannelser, der er en sammenlægning af de tidligere UI- og VUS-styrelser. Formålet med mødet var bl.a. at afklare diverse spørgsmål vedr. censorbeskikkelser i forbindelse med den kommende beskikkelsesperiode, den faglige bredde i korpsene samt Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) rapport om censorordningen på universitetsområdet.

Vedr. EVA's rapport afventer ministeriet p.t. institutionernes høringssvar 10.1.2014. Ministeriet har bedt institutionerne om at svare på, hvordan der sikres reel ekstern censur og et minimum af gensidig censur; hvilke procedurer har universiteterne iværksat for at sikre, at der følges op på censorformandskabets årlige beretning og censorernes indberetninger; samt hvordan universiteterne vil medvirke til at sikre, at der afholdes de bekendtgørelsesfastsatte censormøder og kontaktmøder.


OPDATEREDE BEKENDTGØRELSER

Der er 19.12.2013 udsendt en række opdaterede bekendtgørelser, herunder eksamensbekendtgørelser for både de erhvervsrettede uddannelser (HD) og universitetsuddannelserne. De nye bekendtgørelser kan findes via link fra censorerne.dk > Bekendtgørelser eller på www.retsinformation.dk. Ændringerne er dels relateret til primært studiefremdriftsreformen, dels konsekvensrettelser som følge af ministeriets nye organisation.

Ændringerne vedr. studiefremdriftsreformen for universitetsuddannelserne vedrører primært eksamenstilmelding, førsteårs- og studiestartsprøver samt afskaffelse af supplering mellem bachelor- og kandidatuddannelse.

Ændringerne vedr. studiefremdriftsreformen for HD-uddannelserne (i prøvebekendtgørelsen for erhvervsrettede uddannelser) drejer ændringerne sig også primært om afskaffelse af muligheden for framelding fra prøver, mulighed for at indføre en studiestartprøve samt at 1. årsprøven skal bestås inden udgang af 1. studieår for de uddannelser, der allerede har 1. årsprøven.

Det er fortsat ikke tilladt at censurere på den eller de institutioner, hvor man har et ansættelsesforhold. Fremover gælder det endvidere for HD-uddannelsernes vedkommende, at man ikke må censurere på en institution, hvis censor inden for de sidste to år har været ansat på institutionen.


VALG TIL FORMANDSKABERNE

I forbindelse med den nye beskikkelsesperiode skal der vælges nye formandskaber. Alle censorer, der beskikkes i den kommende periode, opfordres til at opstille til formands- eller næstformandsposterne. I løbet af 1. kvartal vil opstillings- og valgregler blive offentliggjort på www.censorerne.dk.

Funktionsbeskrivelser for formandskaberne

www.censorerne.dk under > Formandskaber kan man læse mere om formændenes og næstformændenes opgaver i forhold til korpsene, ministeriet og universiteterne.


SIKKER OPBEVARING OG BORTSKAFFELSE AF EKSAMENSOPGAVER

På baggrund af en sag med eksamensopgaver fundet i et skralderum i sommeren 2013 skal reglerne for opbevaring og bortskaffelse af eksamensopgaver mv. hermed understreges. For god ordens skyld gøres der derfor opmærksom på, at der i forhold til eksamensbesvarelser gælder følgende:

Hvordan skal du opbevare eksamensbesvarelserne?
Da eksamensbesvarelser kan indeholde fortrolige personoplysninger, bl.a. CPR-numre, har du et skærpet ansvar for at opbevare eksamensbesvarelserne på en måde og et sted, hvor ikke andre end dig har eller kan få adgang til dem.

Hvor lang tid skal eksamensbesvarelserne og dine noter herom opbevares?
Det fremgår af eksamensbekendtgørelserne, at eksamensbesvarelserne samt dine egne noter herom skal opbevares mindst et år. Baggrunden er, at materialet skal være tilgængeligt i forhold til behandling af en evt. klage over bedømmelsen.

Hvad skal du gøre med eksamensbesvarelserne herefter?
Efter udløbet af den periode, hvor du skal opbevare eksamensbesvarelserne samt dine egne noter, skal eksamensbesvarelserne og noterne destrueres.

For så vidt angår de dokumenter, der indeholder fortrolige personoplysninger skal disse dokumenter makuleres på betryggende vis.  Har du ikke selv adgang til en makulator, kan du henvende dig til det relevante studiesekretariat som kan være behjælpelig med at anvise muligheder for sikker bortskaffelse af de fortrolige papirer.